2014. március

Tanulmány

Megfoghatatlan dolgok

Az ószövetségi kánon keletkezése és az apokrifek

A babiloni fogságba hurcolt nép i. e. 537-től kezd visszaszivárogni Izrael földjére. Több hullámban érkeznek. Vezetőik: Ezsdrás, aki pap és írástudó, valamint Nehémiás, aki tulajdonképpen bírónak is tekinthető. Próféták is jönnek velük: Zakariás, Aggeus, majd Malakiás érkezik. Mindenki tudja: a fogság Isten szava iránti engedetlenségük büntetése. Hogy még egyszer ne történhessen meg a dolog, elhatározzák, szorosan ragaszkodni fognak a Mindenható parancsaihoz, mostantól megcselekszik minden szavát. Isten beszédének megcselekvéséhez azonban mindenekelőtt tisztázni kell: mi is Isten beszéde.

 

Próféták, papok és bírák döntése

Bár a Biblia több könyvében is olvashatjuk, hogy gyűjtik, őrzik a szent könyveket, azonban arról, hogy mely könyvek tartoznak a héber kánonba — azaz az Ószövetségbe — az Ószövetség maga nem ad útmutatást. A kérdés megoldásában Mózes 5. könyvének 17. fejezete segít: „Ha megfoghatatlan valami előtted, amikor ítélned kell vér és vér között, ügy és ügy között, sérelem és sérelem között, vagy egyéb versengések között a te kapuidban: akkor kelj fel, és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened. És menj be a lévita papokhoz és a bíróhoz, aki lesz majd abban az időben; és kérdezd meg őket, és ők tudtul adják neked az ítéletmondást. És annak a mondásnak értelme szerint cselekedjél, amelyet tudtul adnak neked azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr; és vigyázz, hogy mind aszerint cselekedjél, amint tanítanak téged. A törvény szerint cselekedjél, amelyre tanítanak téged, és az ítélet szerint, amelyet mondanak neked; el ne hajolj attól a mondástól, amelyet tudtul adnak neked, se jobbra, se balra. Ha pedig elbizakodottságból azt cselekszi valaki, hogy nem hallgat a papra, aki ott áll, szolgálván az Urat, a te Istenedet, vagy a bíróra: haljon meg az ilyen ember! Így tisztítsd ki a gonoszt Izraelből. És mind az egész nép hallja, és féljen, hogy elbizakodottan senki ne cselekedjék többé!” (5Móz 17:8—13)

Az idézett szakasz tehát a következőt mondja ki:

1. megfoghatatlan, eldönthetetlen kérdésekben — azaz olyan ügyekben, melyekben a Szentírás nem ad egyértelmű útmutatást — a (leg felsőbb) bíró és a (fő)pap döntése érvényes;

2. a papnak és a bírónak az Örökkévaló által kiválasztott helyen — azaz a Sátorban vagy a Templomban — kell ilyenkor döntenie;

3. a határozat, amit ott hoznak, azonos erejű a Törvénnyel (az eredeti szövegben a tóra = tan, törvény, útmutatás szó szerepel);

4. döntésük halálbüntetés terhe mellett minden zsidóra kötelező.

Későbbi korokban a (fő)papot és a (legfelsőbb) bírót egy papokból, tekintélyes bírókból, bölcsekből álló hetvenfős tanácsadó testület (Szanhedrin) veszi körül, akik a Templomban együttesen segítik a két döntéshozót. A hetvenfős testület a Mózes által felállított, Isten által Szent Szellemmel betöltött hetven vén mintájára alakul, akik a vezetés, illetve a döntések terhét, felelősségét a két vezetővel közösen hordozzák.

A Héber Szentírás könyveivel kapcsolatban is egy ilyen testület dönt, a Nagy Gyülekezet Férfiai (ánsé kneszet hágdólá). Első generációjuk a Második Templomban ülésezik, Ezsdrás mint pap, Nehémiás pedig mint bíró áll az élén. Tagjai a rabbinikus hagyomány szerint Zakariás, Aggeus, Dániel és Malakiás próféták. (A rabbinikus hagyomány és a történettudomány között ezen a ponton van egy kronológiai eltérés: a perzsa kort a rabbik rövidebbnek veszik, mint a történészek, s ezért a nevezett prófétákat kortársaknak tekintik. Az Ószövetség alapján ez az álláspont nem elképzelhetetlen.)

A próféták, valamint Ezsdrás és Nehémiás megállapítják a kanonikus könyveket, s a szövegeken szerkesztési munkálatokat is végeznek. Maga a kánon szó egyébként görög eredetű, a héber káne (nád, vessző, mérővessző, mérce, szabály) szóra nyúlik vissza, jelentése: vessző, vonalzó, mérővessző, szabály, példa, minta. Kanonikus könyvnek lenni tehát azt jelenti, hogy valamiféle mércének, szabálynak megfelelni. S bár a szót az egyházatyák használják először az i. sz. 4. században, a könyvek elfogadásának folyamatát visszamenőlegesen is kanonizációnak hívjuk.

A rabbik szerint egy könyv alapvetően akkor tekinthető a Szentírás részének, ha a Szent Szellem inspirálta, ihlette. A Szent Szellem prófétákon nyugodott, ebből tehát az következik, hogy a Szentírás minden betűjét próféták írták. A Szentírás maga így nem emberi beszéd, hanem a Mindenható Isten szava.

Apokrifek és kívül rekedt könyvek

A Héber Szentírás elfogadott könyveinek „listája”, azaz a héber kánon tehát az i. e. 5. században, Mózes törvényének elve mentén, a Templomban, a pap és a bíró, valamint az őket támogató testület döntéseként születik, és minden zsidóra halálbüntetés terhe mellett kötelező érvényű mindaddig, amíg egy leg - alább ugyanakkora tekintélyű újabb Szanhedrin ezt felül nem bírálja. A szövegek szerkesztését is ők, illetve a Szent Szellemmel betöltött próféták végzik. Vannak azonban olyan könyvek, melyek a kánonon kívül maradnak, vagy egész egyszerűen a Nagy Gyülekezet Férfiai első nemzedékének döntése után íródnak. Ezeket a rabbinikus hagyomány kívülálló könyveknek (sz’fárím chícóním) nevezi.

Számuk egyre szaporodik, az i. e. 4. századtól kezdve rengeteg különböző műfajba tartozó könyv készült. Ennek oka a Nagy Sándor, valamint utódai által terjesztett hellenizmus. Írásukat egyfajta védekező mechanizmus motiválja, nehogy a fogságból hazatért zsidók ismét letérjenek a Törvény útjáról. Ily módon számos bibliai műfajt mí melő példázat, bölcsességi könyv, a hithez való ragaszkodás népszerűsítésére, Isten útja melletti kitartásra ösztönző történeti mű, elbeszélés, legenda, dal — melyeket istentiszteleteken is énekelnek —, jövőbeni dolgokat „felfedő” apokaliptikus, eszkatologikus írás, Messiás után sóvárgó mű születik. Ezek tulajdonképpen a kor zsidó irodalmának tekinthetők, melyek azonban nem valamiféle öncélból, hanem mint egy a Szentírás álláspontját védelmező, terjesztő, tanító írásokként jönnek létre. Nem mindenki tekintette őket Szent Szellem által inspirált, próféták által írt könyveknek, azonban mind Izraelben, mind a diaszpórában ismerték és olvasták őket.

A kánonon kívül rekedt könyveket a bibliatudósok három „csoportba” osztják: apokrifek, pszeudoepigrafák és deuterokanonikus könyvek.

Az apokrif szó annyit tesz: elrejtett, elkülönített, titkos; rejtettségből előkerülő. A fogalom magyarázatára általában két megoldást fogadnak el: (1) az apokrif könyvek olyan könyvek, melyek az Ezsdrásék által végzett kanonizáció idején rejtve vannak, s csak később kerülnek elő; vagy (2) olyan könyvek, melyek a kanonizáció folyamata során rejtetté, titkossá válnak, vagy eleve később íródnak és ezért nem a Tóra-szekrényben tárolják őket, ahol a többi, istentiszteleten felolvasandó könyvet, hanem elkülönítve, az úgynevezett genizában, ahol a zsinagógai felolvasásra alkalmatlan Tóra- tekercseket és egyéb iratokat is. (A geniza annyit tesz: raktár, rejtek, a gánáz = elrejt szóból származik.)

Némelyek a kanonizáció idején rejtettségben lévő, később elő került könyveknek tartják például Énok könyvét.

A pszeudoepigráf szó annyit tesz: álírás, hamisítvány, hamis feliratú könyv. Pszeudoepigráf könyveknek tehát azokat nevezzük, melyeknek a szerzője nem az, akit maga a könyv szerzőként megnevez. Ebben az esetben a könyv írója ismert bibliai személyek szájába adva kíván tekintélyt kölcsönözni művének. Tulajdonképpen, ha a fent nevezett könyvek, például Énókh könyve nem egy eredeti, későn elő került irat, hanem ténylegesen később keletkezett, akkor pszeu - doepigráf könyvnek (is) tekintendő, hiszen ebben az esetben a valódi szerző nem Énókh, hanem csupán egy Énókh neve mögé bújt személy.

Deuterokanonikus — azaz másodszor kanonizált vagy másodrendű kánonba tartozó — könyveknek azokat nevezzük, melyeket a katolikus egyház nyilvánított kanonikusnak a Septuaginta, azaz a Héber Szentírás görög fordításához tartozó egyéb könyvek nyomán. Ilyenek például a Makkabeusok első és második könyve; Jézus, Sirák fia könyve; Báruch könyve stb.

A három fogalomnak vannak közös metszetei: Báruch könyve, mint deuterokanonikus könyv apokrif — későn előkerült, de eredeti —, vagy hamis feliratú, azaz pszeudoepigráf könyv is lehet. Ugyanakkor Jézus, Sirák fia könyve deuterokanonikus, nem pszeudoepigráf, de apokrifnak tekinthető abban az értelemben, hogy nem volt kanonikus, s nem használták zsinagógai felolvasásra.

A protestáns irányzatok a deuterokanonikus könyveket is apokrifeknek nevezik.

A javnei Szanhedrin

A héber kánon kérdése a judaizmuson belül a Második Templom lerombolása után merül fel újra. Ennek oka az, hogy a kanonikus könyvekkel kapcsolatos korábbi, ezsdrási határozat szóbeli hagyományként öröklődött tovább.

Míg áll a Templom, a szóbeli hagyományt nem szabad leírni, ugyanis egy legalább ugyan olyan számú, tekintélyű Szanhedrinnek jogában áll az előző Szanhedrin döntését felülvizsgálni és felülbírálni (mivel a Tóra szerint elő fordulhat, hogy „Izrael egész közössége téved”), és a (fő)pap és a (fő)bíró jogköre az előzőével azonos. A Nagy Gyülekezet Férfiai első generációjának kanonikus könyvekkel kapcsolatos döntését ezért nem is írják le, hiszen fennáll a határozat felülbírálásának lehetősége. A Második Templom elpusztulásával azonban ez a lehetőség elveszik, hiszen a Szanhedrin nem tud már Mózes törvényének megfelelően az Isten által kijelölt helyen, azaz a Templomban ülésezni, így már nem bírálhatja felül az előző, Templomban ülésező Szanhedrinek döntéseit. Míg a Templomban ülésező Szanhedrin döntése tórai felhatalmazása révén a Tóra erejére emelkedik, addig a javnei Szanhedrin döntése annál alacsonyabb rendű. Az 5Móz 17:8—13-hoz fűzött rabbinikus kommentár ezért a következőt mondja: „A jeruzsálemi törvényszék egy döntése [semmibevétele] miatt halálos bűnt követ el az ember, de nem követ el halálos bűnt a javnei törvényszék egy döntése [semmibevétele] miatt. A Tóra szavai [semmibevétele] miatt halálos bűnt követ el az ember, de az írástudók szavai [semmibevétele] miatt nem követ el halálos bűnt az ember.” (Szifré Dt 17:10)

Az i. sz. 80—120 között működő javnei Szanhedrin tehát vizsgálta ugyan a kánon kérdését, több könyv kanonizált voltát vitatta is, de mivel nem volt joga az előző, nagyobb jogkörrel rendelkező testület döntését felülbírálni, ezért az Ezsdrás és Nehémiás kora után keletkezett könyveket nem emelhette be a kánonba, s a már bentlevők kihagyására se volt joga.

Mint már utaltunk rá, a Tóra, illetve a rabbinikus irodalom sem állítja azt, hogy a Szanhedrin tévedhetetlen lett volna. Mózes maga is ír arról, hogy milyen áldozatot kell bemutatnia a népnek abban az esetben, ha az egész Izrael megtéved (3Móz 4:13—21). A Talmud bírói tévedésekkel kapcsolatos traktátusa, a Horajót traktátus tárgyalja is az ezzel kapcsolatos kérdéseket. A rabbik feljegyzik, hogy bármely bíróság tévedhet, a nagy Szanhedrin is, s a későbbi Szanhedrin korrigálhatja döntésüket. Mikor Illés próféta visszajön, akkor ő „mindent helyreállít”. Ugyanis a rabbik szerint Illés egy Szanhedrin élén áll majd, amely kijavítja a korábbi Szanhedrinek tévedéseit, mielőtt elérkezik a Messiás. (Keresztény szempontból ez a gondolat nem elvetendő: a Jelenések könyve beszél két tanúról, akik Mózes és Illés hatalmával tesznek csodákat, és tevékenységük az akkor újjáépülő Templomhoz kötődik. Ha lesz Templom, a Szanhedrin visszanyeri korábbi tórai felhatalmazását a megfoghatatlan kérdések eldöntésére és a korábbi Szanhedrinek döntéseinek felülvizsgálatára. „Illés Szanhedrinjének” ezt a jogát a rabbinikus iroda lom is elismeri, így annak döntései a judaizmus értelmében is kötelezőek egész Izrael számára, halálbüntetés terhe mellett. Egyes zsidók szerint ez a Szanhedrin Jézust is rehabilitálni fogja, vagy akár újabb könyveket emelhet be a kánonba — akár az Újszövetséget is.) Mindaddig azonban nincs olyan testület, mely az Ezsdrás— Nehémiás-féle „intézmény” döntését, illetve az azt már csak megerősíteni tudó javnei határozatot felülbírálhatná.

A Misna Szanhedrin traktátusában a következő, Akiva rabbinak tulajdonított mondatot olvassuk: „Aki kívülálló könyveket olvas, annak nincs része a jövendő világban.” (10:1) A kívülálló könyvek csoportjába bibliai témájú, jellegű könyvek tartoztak. Homérosz műveit vagy más, „klasszikus irodalmat” szabad volt olvasni, „mert azok csak olyanok, mint egy levél”. Azonban a misnai kijelentésből nem következik, hogy az apokrif könyvek olvasása az üdvösség elvesztésével jár, ugyanis Akiva véleménye csupán egy kisebbségi vélemény, ezért nevéhez köthető különvéleményként jegyzi fel a Misna. A rabbik többsége szerint tehát az apokrif könyvek olvasása nem zár ki az üdvösségből.

Kiderül-e az Ószövetség kánonja az Újszövetségből?

Ezek után felmerül a kérdés: mi a helyzet a kereszténységgel? Vajon a zsidókeresztények, keresztények számára a javnei Szanhedrin előtt íródott Újszövetség ad-e útmutatást arra vonatkozóan, hogy mi az Ószövetség? A válasz: nem, nyílt utalást erre az Újszövetségben nem találunk. Sőt, ha végigvizsgáljuk, mely könyveket idézi az Újszövetség, akkor is érdekes megállapításokra juthatunk. Bizonyos könyvekből ugyanis — így például a Prédikátor könyvéből, Eszter könyvéből — kifejezetten idézeteket nem találunk, az Énekek énekére még utalást sem, míg több apokrif könyvből olvashatunk idézeteket, a rájuk való utalások száma pedig száz körül mozog. Ezek között bőséggel vannak olyan könyvek is, melyek még a Septuagintában sem találhatók. Így az Újszövetségben fellelhetjük például Júdás levelében Mózes mennybemenetelének, Énok könyvének, vagy a Zsidókhoz írt levélben, a Septuagintában is megtalálható Makkabeusok könyveinek nyomait. Az apokrif könyvek nyilvánvalóan sokszor olyan hagyományokra utalnak, melyek adott korban zsinagógai prédikációk, tanítások, szóbeszédek tárgyai voltak, s ugyanígy megjelennek a rabbinikus irodalomban is; tehát ezen utalások egy része pusztán a korabeli kultúra lecsapódásának is tekinthető, amelyeket azonban Isten Igéje így mégis a kinyilatkoztatás rangjára emel.

Az apokrifek mellett az Újszövetség görög költőket is idéz, méghozzá hexameterben. Így olvashatunk például Epimenidésztől, Menandrosztól is idézeteket. Abból tehát, hogy az Újszövetség mit idéz, mit nem, mire utal és mire nem, nem vonhatunk le következtetést az Ószövetség kánonjának mibenlétével kap csolatban. Vagyis: az Újszövetség valójában nem ad kielégítő támpontot arra vonatkozóan, hogy mi az Ószövetség.

Jeromos és Ágoston vitája

Az Ószövetséggel kapcsolatos vita az i. sz. 4. században éleződik ki igazán, amikor Jeromos el kívánja készíteni annak latin fordítását. Mi legyen fordításának alapszövege? A rabbik által elfogadott héber kánon vagy az i. e. 3. században Alexandriában született görög fordítás, a Septuaginta, mely egyéb könyveket is tartalmaz?

A görög nyelvterületen élő zsidóság a Septuagintát használja zsinagógai felolvasásra, ezt Rabban Simon ben Gamliél, a Szanhedrin feje, akkori legfelsőbb bíró is támogatja. A görög szöveg több helyen is eltér a héber szövegtől, a Talmud tizenhárom egységesen másképp fordított helyet sorol fel, melyek oka a héber szöveg görög nyelvre való átültetésekor fellépő esetleges félreértések elkerülése. (Például „kezdetben teremtette Isten” helyett „Isten teremtette kezdetben…”, hogy a görög olvasók véletlenül se gondolhassák azt, hogy a Kezdetben egy személy, aki Istent teremtette.) A Septuaginta ma rendelkezésünkre álló szövegében e tizenhárom változtatásból azonban csak négy található, míg ezen felül ezrével vannak az egyéb eltérések. A Septuaginta szövege tehát a hagyományozás során változott. Ezzel együtt a görög fordítás kánonja is eltér a héber kánontól.

Szent Jeromos
Szent Jeromos

A nemzetek közül kereszténnyé váló egyének és közösségek, minekutána eleinte görög a köznyelv, ezt a görög nyelvű fordítást használják. A kereszténység nyugati terjeszkedésével, a latin nyelv felülkerekedésével, annak a 2. századtól a Római Birodalomban való hivatalossá tételével egyre nagyobb az igény latin nyelvű fordításokra. Különböző szövegvariánsok léteznek (Vetus Latina), végül a 4-5. században Jeromos vállalkozik egy egységes latin fordítás elkészítésére, bár a korábbi latin fordításváltozatokat is felhasználja. Jeruzsálem - be költözik, megtanul héberül, s nekiáll a héber szöveg alapján fordítani az Ószövetséget. Munkája közben azzal szembesül, hogy a Héber Biblia és a Septuaginta között komoly eltérések vannak. Végül a héber szövegváltozat és a héber kánon követése mellett dönt.

Ágoston azonban megtámadja Jeromost: miért tér el attól a szövegtől, amit az apostolok is gyakran idéznek? Ágoston felvetése sem alaptalan, ugyanis amikor az Újszövetség az Ószövetséget idézi görögül, akkor nagyon gyakran a Septuaginta fordítása mentén idézi, ahelyett, hogy újrafordítaná. Ágoston judaizálással vádolja Jeromost, és majdnem kiközösítteti. Jeromos végül kompromisszumot köt: az általa kanonikusnak nem tekintett deuterokanonikus könyveket is lefordítja, az Ószövetség fordításánál pedig a Septuaginta megoldásait is figyelembe veszi, de úgy, hogy a héber szövegtől mégse szakadjon el. Ugyanakkor a Vulgatához írt előszavában Jeromos külön jegyzi a deuterokanonikus — azaz más egyháztanítók által kanonikusnak elismert — könyveket, valamint az apokrif vagy „nem kanonikus” írásokat. Eközben a latin fordítás dolgában nem érdekelt, görög ajkú keleti kereszténység folyamatosan a Septuagintát használja továbbra is Ószövetségként mind a mai napig. Ez is egyik oka az ortodox katolikus egyház eltérésének a római katolicizmustól.

Szent Ágoston
Szent Ágoston

A deuterokanonikus könyvek státuszának kérdése a reformáció idején merül fel újra élesen, mígnem a tridenti zsinat határozata 1546-ban kimondja: „A zsinat elfogadja és tiszteli az összes könyvet (belefoglalva az apokrifokat), mind az Ó- mind az Újszövetséget. Az egy Istent tekinti mindkettő szerzőjének… Ha valaki nem fogadja el szentnek és kanonikusnak a mondott könyveket teljességükben, minden részlettel együtt, amint a Katolikus Egyházban olvassák — azon legyen átok.”

A nyugati egyház tehát a héber kánonnal azonos ihletettségi szinttel bíró könyvnek tartja a következőket: Makkabeusok 1. és 2. könyve; Tóbit és Judit könyve; Salamon bölcsessége; Jézus, Sirák fia könyve; Báruch könyve; Jeremiás levele, valamint a héber kanonikus szöveghez képest több helyen kiegészítéssel is találkozunk.

A Septuagintában található könyvek nagy része tehát a nyugati katolicizmusban végérvényesen teljes jogú kanonicitást nyer, míg a Septuagintában és a Vulgátában lévő többi könyvet nem kanonizálják.

A protestánsok később visszatérnek a héber kánonhoz, a keleti ortodox egyházban pedig, ahol a görög nyelv a hivatalos, máig a Septuagintát használják Ószövetségként. Ugyanakkor a keleti ortodoxiában a „deuterokanonikus” szó tekintélybeli különbségre utal, alacsonyabb ihletettségi fokot jelez, míg a nyugati katolikus egyházban a „deuterokanonikus” szó egyfajta időrendiséget fejez ki: a „második kanonizáció által elfogadott könyvek”-re mutat. A nyugati katolicizmus latin nyelvű Bibliájában, a Vulgatában Jeromos nyomán az eredeti héber szöveg hatása, az ahhoz való visszatérés szándéka érvényre jut, azonban a görög fordítást olvasó keleti ortodoxiában ennek igénye soha nem merül fel. (Érdekes módon a keleti kereszténységben később soha nem áll be protestáns fordulat sem.)

A protestáns Ószövetség

Annak ellenére, hogy Luther Márton határozott különbséget tesz a héber kánonban szereplő és a deuterokanonikus könyvek között, lefordítja, s német bibliafordításának első kiadásába be is teszi azokat. Ugyanakkor hangsúlyozottan csak a zsidó kánont fogadja el, ezeket az egyéb írásokat „építő könyveknek” nevezi. (Luther példáját egyébként Károli Gáspár is követi: a Vizsolyi Biblia első kiadásában még úgyszintén szerepelnek a deuterokanonikus könyvek.)

A deuterokanonikus könyvek státuszával kapcsolatos vita a reformáció táján azért is újul ki annyira, mert több katolikus tantétel csak ezekből igazolható. Luther a sola scriptura (egyedül az írás) elvét követve igyekszik minden hagyományt lerombolva egyedül a Szentvannak írásra támaszkodni, s ez az attitűd vezet végül a deuterokanonikus könyvek protestáns kánonból való kizárásához.

Luthert annyira elragadja a hagyomány lebontásának heve — minekutána a Biblia kánonját sem maga a Biblia hordozza, hanem a hagyomány —, hogy a teljes ó- és újszövetségi kánont felrúgva, saját belső bizonyossága alapján kívánja kanonikusnak vagy nem kanonikusnak nyilvánítani a könyveket (ún. „koncentrikus kánon”-t hoz létre). Hozzáállása szelektív, megkülönbözteti például az Újszövetség „valódi és leg - ékesebb könyveit” a többitől. Jakab levelének apostoli mivoltát megkérdő - jelezi, „szalmával bélelt levélnek” minősíti, a Jelenések könyvéről pedig a következőt mondja: „A Jelenések könyvének olvasásában hagyatkozzék mindenki a maga értelmére, senki kezét nem akarom sejtésemmel vagy ítéletemmel megkötni. Azt mondom csupán, amit érzek. E könyvnek nem egyedül azt rovom fel, hogy sem apostolinak, sem pedig prófétainak nem gondolhatom…” Ugyanakkor a deuterokanonikus könyvek közül a Makkabeusok 1. könyvét inspiráltnak tartja: „Ama könyvek egyike ez is, amelyeket nem sorolnak a Héber Bibliába, noha szavai és mondásai igen sokban hasonlítanak a Szentírás más könyveiéhez, hogy nem volna méltatlan közéjük számlálnunk, mert felettébb szükséges és hasznos, ha Dániel próféta könyvének 11. fejezetét meg akarjuk érteni.”

Luther Márton a deuterokanonikus könyveket is lefordította, s fordításának első kiadásába bele is tette.
Luther Márton a deuterokanonikus könyveket is lefordította, s fordításának első kiadásába bele is tette.
Károli hasonlóképp járt el. A késôbbi kiadásokban végül csak a héber kánonban szereplő könyveket tartották meg
Károli hasonlóképp járt el. A késôbbi kiadásokban végül csak a héber kánonban szereplő könyveket tartották meg

A reformátorok későbbi nemzedéke végül úgy dönt, hogy teljes egészében visszatér a héber kánonhoz, ezért a későbbi, s a ma használatos protestáns bibliák kizárólag a héber kánonban található könyveket tartalmazzák.

Mi is tehát a kánon?

Az eddigieket összefoglalva: a héber kánont Mózes Törvényével összhangban az Ezsdrás és Nehémiás által vezetett testület állapította meg az i. e. 5. században. Az ezt követő időszakban még számos más könyv született. A Héber Szentírás i. e. 3. században készült görög fordítása egyéb, később keletkezett könyveket is tartalmaz. Az Újszövetség ószövetségi hivatkozásai többségében e görög fordítás szövegét idézik, s számos más, a héber kánonban nem szereplő könyvre is utalnak, míg néhány kanonikusra nem.

A héber kánon kérdése legközelebb a javnei zsinaton kerül elő, azonban mivel a Templom ekkor már nem áll, a javnei Szanhedrinnek nincs joga felülbírálni Ezsdrás és Nehémiás döntését, így megerősíti azt. A Tóra és a rabbinikus hagyomány szerint elő - fordulhat, hogy egy Szanhedrin téved, azonban a tévedést csak egy ugyanolyan számú és tekintélyű, a Templomban ülésező testület bírálhatja felül. Templom hiányában azonban ennek eshetősége i. sz. 70 óta kizárt. A Templomban ülésező Szanhedrin döntései tórai erejűek, halálbüntetés terhe mellett minden zsidóra ér vényesek.

Az evangéliumokban Jézus a Szanhedrin e hatáskörét megerősíti: „Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek, annak okáért amit parancsolnak nektek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek! Mert ők mondják, de nem cselekszik.” (Mt 23:2—3) A héber kánonnal és szöveggel kapcsolatban pedig Pál apostol szavai tekinthetők mérvadónak: „Mi tekintetben különb hát a zsidó? Vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. De hát hogyha némelyek nem hittek? Vajjon azok hitetlensége nem teszi-e hiábavalóvá az Istennek hűségét? Távol legyen!” (Róm 3:1—4)

Az Újszövetség tehát kimondja: Isten a zsidókra bízta a Szentírást, így annak szövegének és kánonjának meghatározását is. Ezen joguktól még esetleges hitetlenségük, a Názáreti Jézus személyének Messiásként való el nem fogadása sem fosztja meg őket, a Szentírás mibenlétével kapcsolatban továbbra is az ő döntésük érvényes.

Jelenleg tehát az Ezsdrás-Nehémiás féle testület határozata a mérvadó a héber kánon — azaz az Ószövetséghez tartozó könyvek — tekintetében. Ugyanakkor a rabbinikus hagyomány szerint a Messiás eljövetele előtt Illés próféta Szanhedrinje kijavítja a korábbi Szanhedrinek tévedéseit: így még az is meglehet, hogy a kánonnal kapcsolatos határozat közvetlenül a Messiás érkezése előtt módosul. Bár a benne foglalt könyvek soha sem fognak kikerülni belőle (hiszen azt a határozatot is próféták, Aggeus, Zakariás, Malakiás és Dániel erősítették meg), de az azóta keletkezett könyvekből kerülhetnek bele továbbiak — akár maga az Újszövetség is

 

Apokrifek

DEUTEROKANONIKUS KÖNYVEK:

A deuterokanonikus könyvek azok, melyek a katolikus egyház Bibliájának részét képezik, s a Septuaginta nyomán kerülnek a kánonba. A (nyugati) katolikus egyház ezeket a héber kánonnal azonos ihletettségűnek gondolja. Csakúgy, mint a héber kánon könyvei, ezek is különböző műfajokba sorolhatók.

TÖRTÉNETI KÖNYVEK:

MAKKABEUSOK 1. KÖNYVE

A Makkabeusok 1. és 2. könyve Izrael történetének, Makkabeus Júdás és testvérei szírek elleni harcának fontos történelmi dokumentuma. Az első könyv héberül íródott, de görögül maradt ránk, s Antiokhosz Epifánész trónralépésétől (i. e. 175) Makkabeus Júdás testvérének, Simonnak a haláláig (i. e. 135) meséli el az eseményeket. Tulajdonképpen nem más, mint a Dániel könyve 11. fejezetének 31–32. verseiben előre jelzett események története.

A hellenizmus terjedése nyomán Júdea területén is színházak, tornacsarnokok épülnek, megindul a zsidóság asszimilációja. Ugyanakkor a babilóni fogság tanulsága éppen az lenne, hogy a vallási szinkretizmus, Isten törvényének be nem tartása fogsághoz vezethet. Az asszimiláns zsidókra a Törvényhez ragaszkodni vágyók Izrael megrontóiként tekintenek. A hellenizáció IV. Antiokhosz Epifánész idejére éri el csúcspontját: megtiltja a fiúk körülmetélését, a Törvény megtartását, felolvasását stb. A makkabeusok szabadságharca így kétirányú: a külső elnyomás és a zsidók asszimilációja ellen egyszerre küzdenek. A háború egyik csúcspontjaként i. e. 164-ben megtisztítják a Templomot, majd helyreállítják az áldozatot, i. e. 143–134 között pedig Júdea kivívja függetlenségét, Makkabeus Simon fia, Jóhánán Hürkanosz kerül trónra.

A könyv az Istennel kötött szövetséghez való hűséget, a Törvényhez való állhatatos ragaszkodást rajzolja meg. A Templom meg tisztításakor az egy napra való olaj nyolc napig tartó csodájáról azóta is chanuka ünnepe alkalmával évente megemlékezik a zsidóság – az események fontosságát hangsúlyozandó még Jézus is felmegy a Templomba az ünnepen. (Jn 10:22–23) A makkabeusok a 19-20. században a modern Izrael megalapításáért küzdő cionista hősök példaképei lettek.

MAKKABEUSOK 2. KÖNYVE

A Makkabeusok 2. könyve Makkabeus Júdásról és mártírhaláláról, illetve még számos, atyái hitéhez és a Törvényhez ragaszkodó hithű zsidó mártíriumáról és feltámadásba vetett hitéről számol be. A könyv a Törvényért akár meghalni is kész farizeus irányzat állásfoglalása, a belőlük később kialakuló zelóta irányzat inspirációjának forrása.

A Makkabeusok két könyve részben azonos eseményeket mesél el, s elengedhetetlen az 1. századi zsidóság helyzetének, irányzatainak megértéséhez.

JUDIT KÖNYVE

Judit neve annyit tesz: „zsidó nő”, s a mű tulajdonképpen a „zsidó nő” dicsérete. Az i. e. 2. században íródhatott héber nyelven, de görögül maradt ránk. 16 fejezetből áll. A könyv valós történeti jellegét számos pontatlanság teszi kétségessé. Inkább hazaszeretetre, a törvények betartására, házastársi hűségre buzdító novellának tekinthető.

A könyv szerint Nabukodonozor asszír király, akinek vezére, Holofernész felszólítja Ázsia népeit arra, hogy istenként imádják a királyt. A zsidók nem tesznek eleget a felszólításnak, mire Holofernész ostromot indít ellenük Bethuliában. A nép a főpappal együtt böjtöl. Egy zsidó özvegyasszony, Judit, felékesíti magát, belopódzkodik Holofernész táborába, s szépségével leveszi lábáról a hadvezért. Mikor kettesben Holofernész sátrában tartózkodnak, a lerészegedett férfinek a fejét veszi. A nép megszabadul, Judit is hálát ad Istennek. Férje iránti elkötelezettségeként nem megy újra férjhez, hanem Istennek szentelt életet él.

A könyv mindvégig a törvényhez való hűségre ösztönöz, a makkabeusi időket idézi, s a farizeus zsidó irányzat gondolkodás - módját tükrözi.

TÓBIT KÖNYVE

A Szentírás és a zsidó vallás követésére buzdító elbeszélés, mely görög nyelven maradt fenn, bár eredetileg héber vagy arámi nyelven íródott az i. e. 3-2. században.

A történet szerint a Naftali törzséből származó Tóbit és családja asszír fogságba kerül, azonban Tóbit Ninivében is megőrzi hitét. Egy szerencsétlenség folytán megvakul, teljesen elszegényedik, és saját halálát kívánja. Eszébe jut, hogy nagy pénzt hagyott messzi földön barátjánál letétben, s érte küldi fiát, Tóbiást. A barát lányát, Sárát azonban átok sújtja, már hétszer adták férjhez, de a nászéjszakán, mielőtt egybekelt volna férjével, megölte egy gonosz szellem. Tóbiást Rafael angyal segíti útján. Tóbiás megszereti Sárát, s Rafael segítségével sikerül elűznie a gonosz szellemet. Mózes törvénye szerint egybekelnek, s boldog házasokként térnek vissza Ninivébe. Tóbiás Rafael tanácsát követve apja vakságát is meggyógyítja, a család jólétben éli életét.

Tóbiás szüleinek halála után visszatér felesége családjához Médiába. A könyv a törvény megtartására, a halottak iránti kegyeletre buzdít. Megjelenik benne a Jeruzsálem utáni epekedés, Sára Jeruzsálem felé fordulva imádkozik. Előfordulhat, hogy a könyv Egyiptomban íródott.

PROFETIKUS MUVEK:

BÁRUCH KÖNYVE

Mintegy öt fejezetből álló mű, mely eredetileg héber nyelven íródott. Szerzőjeként Báruch, Jeremiás írnoka, tanítványa és sorstársa van megjelölve, aki feltehetőleg Egyiptomba is elkíséri mesterét. A műről nem tudni, hogy későn előkerült, avagy álnéven írt munkaként kell-e számon tartanunk. A könyv történeti bevezetése után egy ősi bunvalló imával folytatódik, majd a száműzöttek bűnvallásával, s egy hosszas, a bölcsességet a Törvénnyel azonosító fejtegetéssel folytatódik. Izrael sorsa Isten bölcsességének elfogadásától függ. A könyv záróakkordjai vígasztalást tartalmaznak a fogságban élőknek – némelyek szerint elképzelhető, hogy Jeremiás szavait.

JEREMIÁS LEVELE

Jeremiás levele bizonyos kiadásokban nem különálló könyv, hanem Báruch könyvének része, annak 6. fejezete. A levél a babilóni fogságba került zsidókhoz szól. A bálványok tehetetlenségét, a beléjük vetett hit hiábavaló voltát rajzolja meg, majd hallgatóságába igyekszik reményt önteni: a fogságban lévők Izrael Istenére vessék tekintetüket, hisz Ő a történelem egyedüli ura.

BÖLCSESSÉGIRODALOM:

JÉZUS, SIRÁK FIA KÖNYVE

A könyv egyéb nevei: Ben Szíra könyve, vagy Jézus, Sirák fia bölcsessége. A szerző a 2. század elején élt, s Jeruzsálemben jesivát működtetett. Művét héberül írta, unokája fordította görögre. A Példabeszédek mintájára írt szentenciákat tartalmaz 50 fejezetben, azonban a különböző témákat érintő versek csoportokba vannak szedve. A szerző foglalkozik a társadalmi életszabályokkal, a bölcsesség, az okosság és erény kérdéseivel, az istenfélelemmel és az Istennek való engedelmességgel, a törvények megtartásával – melyek az igazi bölcsesség megnyilvánulásai. De kitér a szülők iránti tiszteletre, szegényekkel való helyes bánásmódra, a mindennapi életben való helytállásra. Az Istenbe vetett bizalom, a mellette való kitartás és a Törvényhez való ragaszkodás a legfőbb üzenete.

A könyv születése után hosszú ideig az elemi oktatás iskolai tankönyve volt, a Talmud idéz belőle, nyomai újszövetségi utalásokban is fellelhetők. A i. sz. 10. században még az eredeti héber változat is közkézen forog.

SALAMON BÖLCSESSÉGE

A mű valószínűleg görög nyelven íródott, inkább pszeudoepigráfnak tekinthető. A helyes életvezetés kérdéseivel, az istenfélő és istentelen élet dilemmáival, az élet értelmével foglalkozik. A szerző szerint a bölcsesség – melyet a könyvben meg is személyesített – Izrael történetének rendezőelve.

KANONIKUS KÖNYVEK KIEGÉSZÍTÉSEI:

KÉT IMA (DÁN 3:24–90)

Dániel könyvének harmadik fejezete a három zsidó fiatal tűzhalálra való ítéléséről, és Isten szabadításáról szól. A görög fordítás a szövegbe két kiegészítést emel be: Azariás bűnbánati imáját, Isten megbocsátásáért való könyörgését, valamint a három ifjú hálaadó dalát.

ZSUZSANNA ÉS A VÉNEK (Dán 13. fejezet)

A Dániel könyvéhez írt 13. fejezet, mely Dániel bölcsességének, Isten diadalának bemutatása a hamis bírák felett. A történet szerint Zsuzsannát, Jójákim feleségét két babilóni elöljáró házasságtörésre akarja kényszeríteni. Zsuzsanna ellenáll, viszont az elöljárók bosszúból, tekintélyüknél fogva házasságtörés vádjával eljárást indítanak ellene. Zsuzsannát elítélik, azonban Dániel bölcsességével kimutatja a vádlók hazugságát. A hamis tanúk halálbüntetést kapnak, míg Zsuzsannát felmentik.

BÉL ÉS A SÁRKÁNY (Dán 14. fejezet)

A Dániel könyvéhez írt 14. fejezet, tulajdonképpen két történetet mesél el. Az első történet szerint a babilóniak Dánielt Bél isten szobrának imádására akarják kényszeríteni. Dániel Bél isten létének tagadása miatt visszautasítja az imádást. A babilóniak számára Bél létét az bizonyítja, hogy reggelre mindig elfogyasztja az elé tett áldozati ételt. Dániel ennek cáfolatául azt javasolja, hogy a bálványt szórják körül hamuval, majd zárják be éjszakára a templomot. Kiderül: Bél papjai járnak be éjszakánként a templomba s fogyasztják el az ételeket. A király haragra lobban, s elpusztítja a bálványszobrot.

A másik történet egy szentként tisztelt sárkányról szól. Dániel inkább elpusztítja a sárkányt, mintsem hogy imádja. A sárkányt tisztelő nép erre Dániel halálát követeli, aki a király parancsára az oroszlánok vermében köt ki. Habakuk próféta siet segítségére: eledelt visz Dánielnek. A király – látva, hogy az oroszlánok nem rontanak sem Habakuk, sem Dániel életére –, kiszabadítja őket, s a vádlókat dobatja helyettük a verembe, akiket az oroszlánok azon nyomban szétszaggatnak.

ESZTER KÖNYVÉNEK KIEGÉSZÍTÉSEI

Az Eszter könyvének eredetijéhez képest több helyütt találunk kiegészítéseket a görög szövegben, melyeket Jeromos összegyűjt, s egybefűzve ennek végéhez csatol. Így ezek a Vulgatában Eszter könyvének 10:4–16:24 részei. A kiegészítések Márdokeus álmát és az udvari összeesküvést, a zsidók elleni királyi rendeletet, Márdokeus és Eszter imáját, Eszter király előtt való megjelenését, a zsidókat védő királyi rendeletet, valamint Márdokeus álmának megfejtését tartalmazzák.

A DEUTEROKANONIKUS KÖNYVEKEN TÚL A SEPTUAGINTÁBAN SZEREPLŐ TOVÁBBI KÖNYVEK:

A nyugati katolicizmus nem vett fel mindent ószövetségi kánonjába, amit a LXX a héber kánonhoz képest tartalmazott. Ők az alábbi könyveket apokrif könyveknek nevezik. Ezeket a könyveket azonban a keleti ortodox katolikusok Bibliája tartalmazza, hiszen náluk a liturgia nyelve a görög, Ószövetsége pedig egy az egyben a LXX.

EZSDRÁS 3. KÖNYVE

Ezsdrás könyvének, valamint Nehémiás és a Krónikák 2. könyve bizonyos fejezeteinek feldolgozása. A keleti ortodox egyházban Ezsdrás első könyve néven fut.

MAKKABEUSOK 3. KÖNYVE

Nem a makkabeusok történetéről szól, hanem azon egyiptomi zsidók csodás megmenekülését mutatja be, akiket Ptolemaiosz Philopator az alexandriai lóversenypályára hurcoltatott, hogy részeg elefántokkal tapostassa el őket.

MAKKABEUSOK 4. KÖNYVE

Bölcseleti mű, Az ész uralmáról néven is ismeretes. Központi témája az istenfélő értelem felmagasztalása az ösztönökkel és az érzelmekkel szemben.

ÓDÁK

Többek között a Héber Szentírás könyveiben található énekeket – pl. Mózes, Anna éneke stb. – gyűjti egybe 14 fejezetben, de Dániel kiegészítései – pl. Azáriás imája stb. – is fellelhető benne. Mivel a szöveget keresztények gondozzák, a későbbiekben a gyűjteménybe kerül Mária és Zakariás éneke is. Az Újszövetségben a Zsidókhoz írt levél szó szerint idéz belőle (1:6).

MANASSE IMÁJA

Költői mű, a bálványimádásával Júda erkölcsi, szellemi romlásához jócskán hozzá - járuló Manasse király rabságban mondott bűnbánati imáját tartalmazza. Az Ódák része.

SALAMON ZSOLTÁRAI

Héberül íródott eredetileg, 18 zsoltárt tartalmaz, melyeknek az istenfélelem, a törvények és a rendeletek betartása a központi eleme. Megjelenik benne a Messiás után való sóvárgás. Ezeket a zsoltárokat feltehetőleg istentiszteleteken is énekelték.

151. ZSOLTÁR

A Zsoltárok könyvéhez csatolt, Dávidnak tulajdonított zsoltár, mely kiválasztásáról, Góliát legyőzéséről szól. A héber eredeti szöveget Kumránban megtalálták.

EGYÉB JELENTŐS APOKRIF ÉS/VAGY PSZEUDOEPIGRÁF IRATOK:

Az alábbi könyvek nagy részét vagy későn előkerült iratoknak vagy pszeudoepigráf és egyben apokrif iratoknak lehet tekinteni. Némelyiket az etióp ortodox egyház Bibliája tartalmazza.

ÉNÓK KÖNYVE

A könyv szerzőjeként Énók van feltüntetve, akit az 1Móz 5:24 szerint Isten magához ragadott, s az égbe vitt. A könyv mintegy 108 fejezete természetfeletti titkokba ad betekintést, képes beszéd segítségével leírja a mennyet, a világtörténelmet. Öt részből áll: az Őrség/Virrasztók a bukott angyalok világával, a bűn eredetével, az angyaloknak az emberekkel való egyesülésével, az óriások születésével foglalkozik részletesen. A Példázatok/Képes beszédek három példázatot tartalmaz. Szól az angyalokról, a messiási titokról, a kiválasztottak jövőbeni sorsáról. Az Égiek/Égi fények mozgása a csillagászatot és a naptárszámítást taglalja. A Látomások/ Álmok könyve álmokat és látomásokat tartalmaz, míg Énók intelmei apokaliptikus vízió, mely az ítéletről, a pokolról és a mennyről, valamint az eljövendő új világról beszél.

Énók könyvére Júdás levele is utal (14–15), a korai egyházatyák ismerték és használták is a művet. Kumránban arámi töredékeken is előkerült. Etióp nyelven is fennmaradt, az etióp egyház máig az Ószövetség részeként olvassa.

JUBILEUMOK KÖNYVE

Történeti kerete: Mózes negyven napos Sínai hegyen való tartózkodása, s az ott kapott látomások és víziók. A mű szerzője évhetekben gondolkodik – innen is ered a könyv neve – a szöveg időszámítással kapcsolatos fejtegetéseket tartalmaz. A Jubileumok könyvének másik elnevezése: Kis Genezis. Az 50 fejezetből álló mű ugyanis a világ teremtésétől Mózes 2. könyvének 12. fejezetéig, azaz a páska elrendeléséig beszéli el az addig történteket, kissé részletesebb interpretációval, s hetekben, évhetekben számolva. Énók könyvéhez hasonlóan beszél az angyalok lázadásáról, emberekkel való egyesüléséről, óriások születéséről. Izrael Isten kiválasztott népe, azonban a többi népet gonosz szellemek félrevezetik. A zsidóság jövőbeni sorsáról is értekezik. A könyv nagy hangsúlyt helyez a Törvény iránti hűségre, a szombat és az ünnepek megtartására.

Etióp nyelven maradt fenn, de eredetileg héberül íródott, héber nyelvű eredetije Kumránban előkerült. A könyv az etióp ortodox egyházban kanonikusnak számít. Keletkezése i. e. 2. századra tehető.

EZSDRÁS 4. KÖNYVE

Ezsdrás 2. könyve, Ezsdrás 3. könyve, Ezsdrás apokalipszise vagy Latin Ezsdrás néven is ismeretes, eredetileg görögül íródott. A Vulgata függelékében szerepel, a LXX-ben nem található. A könyv tulajdonképpen apokalipszis. Eredeti nyelve héber, de görög, latin, arab, szír és örmény fordításban maradt ránk. Hét látomásból áll, melyeket Ezsdrás a babilóni fogságban lát. Egy angyal tárja fel neki Izrael jövőjét, a végidők jeleit, a Messiás, valamint egy új ország eljövetelét. Az eszkatológiai jellegű írás a rossz eredetével, a bűn és a bűnhődés, a túlvilág, Izrael szenvedésének kérdéseivel, Isten ítéletének és dicsőségének leírásával foglalkozik. Példázatok, imák, költői részek is találhatók benne.

A könyvben a kanonikus könyvekről is olvashatunk. A látomás szerint Ezsdrás öt társával írja össze a kanonikus könyveket. A könyvekből csak 24-et szabad közzétennie, míg 70-et nem. A „hetven” esetleg a Septuagintára, apokrifekre, valamint a Biblia által jegyzett elveszett könyvekre utalhat. Némely részeit keresztények általi betoldásnak tartják. A mű Ezsdrás tevékenységének leírásával, majd mennybe való elragadtatásával zárul.

A könyv az etióp ortodox egyházban kanonikus. Luthert a könyv annyira megzavarta, hogy az Elbába dobta.

JÁSÁR KÖNYVE

Jásár könyvére (széfer hájjásár – szó szerint: az egyenes/igaz ember könyve) két utalást is találunk a Bibliában (Józs 10:23, 2Sám 1:18). A héber midrás a bibliai történelmen ível át, Ádám és Éva történetétől egészen Kánaán elfoglalásának kezdetéig, Mózes 1. könyvénél részletesebb nemzetségtáblázatokat, leírásokat ad. Részletesen tárgyalja az özönvizet, Noé és Nimród történetét, Noé és Ábrahám találkozásáról is beszámol.

ÁDÁM ÉS ÉVA ÉLETE

Más néven: Ádám testamentuma, de görög változata Mózes apokalipsziseként ismeretes. A könyv az első emberpárra vonatkozó rabbinikus hagyományok gyűjteménye, a teremtés értelmének kérdésével, a bűnbeeséssel, az eljövendő dolgokkal, a halálból való feltámadással is foglalkozik.

MÓZES MENNYBEMENETELE

12 fejezetből álló mű. Mózes, mielőtt meghal, megbízza Józsuét a nép vezetésével. Mielőtt Mózes a mennybe ragadtatik, áttekinti a zsidó nép jövőbeni sorsát, a végidőkről apokaliptikus víziót ad. Az utolsó két fejezetben Mózes bátorítja Józsuét, hogy ne féljen, a történelem Isten szövetségének és tervének függvénye. Az Újszövetség, pontosabban Júdás levelének 9. verse utal rá.

BÁRUCH APOKALIPSZISE

Két változat létezik belőle: Báruch szír apokalipszise (2. Báruch) és Báruch görög apokalipszise (3. Báruch). Az eredeti héberül íródhatott, a két fennmaradt változat eltér egymástól. A Báruchnak, Jeremiás tanítványának nevéhez kötött (szír) apokalipszis Jeruzsálem pusztulásának idejébe visz minket. A babilóniak érkezése előtt az angyalok elássák a szent edényeket, hogy ott legyenek a végidőkig, Báruch pedig a romoknál felszólítja a papokat, hogy a Szentély kulcsait dobják az ég felé, felszólítva ezzel Isten arra, hogy mostantól ő őrizze a Házat. A könyvben több Jeruzsálem feletti gyászdalt is olvasunk. A Messiás jövetele előtti csapásokról is értesülünk, majd arról, hogy Jeruzsálem másodszor is el fog pusztulni, mígnem végül teljes ékében újra felépül. A szerző szimbolikus nyelvet használ, megjelenik benne a négy világbirodalom. A messiási uralom jelképe a szőlőtő, mely megsemmisíti a többi világbirodalmat. Az asszír és babilóni foglyokat a Törvény megtartására ösztönzi, s a babilóni fogság után haza nem térő tíz törzs elnyomóinak is pusztulást jövendöl. A világtörténelmet 12 korszakra osztja, melyet a Messiás uralma, majd a feltámadás követ. Báruch görög apokalipszise hasonlóképp indul, azonban számos más dolog is olvasható benne pl. különböző egekről, Bábel tornyának építőiről, angyalokról.

ÁBRAHÁM APOKALIPSZISE

Az írás három fő részből áll, az első rész Ábrahám megtérését, a második áldozat bemutatását, míg a harmadik szerint Ábrahám egekben való utazását, s az ott látottakat taglalja, az angyalok világáról is igyekszik tájékoztatást nyújtani.

TIZENKÉT PÁTRIÁRKA TESTAMENTUMA

Az eredetileg héberül íródott mű Jákób fiainak utolsó szavait tartalmazza. Az ősatyák életét megrajzoló, erkölcsi tanítást adó midrás, mely az elődök hibáitól igyekszik óvni olvasóit. Simeon például az irigységről, Lévi a papi szolgálatról és kevélységről, József pedig az önmegtartóztatásról beszél.

ARISZTEÁSZ-LEVÉL

Alexandriában élő zsidó szerzőtől származik, a zsidók és görögök kapcsolatát taglalja, a Törvényt nagyra becsüli. Fontos dokumentuma a Tóra görög fordítása (LXX) történetének.

ÉZSAIÁS PRÓFÉTA MÁRTÍRIUMA

Más néven: Ézsaiás felemeltetése. A könyvben először Ézsaiás szétfűrészeltetésének okairól, mikéntjéről olvashatunk. Ezt követően a mártírhalált halt próféta szelleme egy angyal oldalán eljut a hét égbe. A mű sok keresztény elemet is tartalmaz, ezért sokan úgy gondolják, hogy i. sz. 2. században keletkezett, de legalábbis egészült ki ezekkel az elemekkel. (Az Ezékiel testamentuma néven is ismeretes középső rész Jézus első és második eljöveteléről is beszél.)

Ézsaiás mártírhalála egyébként régi zsidó tradíció, említi a Talmud, de elképzelhető, hogy az Újszövetség is utal rá (Zsid 11:37).
Törvény, Próféták, Írások

A Héber Szentírás három fő részből áll: Törvény (Tórá), Próféták (Neviím), Írások (Ketuvím). E három szó eredeti héber nevének első három betűjét összeolvasva kapjuk a TáNáCH nevet, azaz, ahogy a Héber Szent - írásra napjainkban a leggyakrabban hivatkoznak. A Törvény, a Próféták és az Írások között inspiráció tekintetében ugyan nincs különbség, a Tóra, azaz a Mózes által írt öt könyv – különösképpen az első négy – valamiféle elsőbbséget élvez. A Tóra – azaz a tör vény / tanítás / útmutatás – lényegét tekintve a Mindenható és népe között kötött szerződés, jogi irat, mely mint ilyen, követeléseket, ígéreteket, be nem tartása esetén pedig szankciókat tartalmaz. A rabbinikus gondolkodás szerint a Próféták és az Írások a Tórának a magyarázatai, gyakran hagyománynak is nevezik őket. Ebből kifolyólag a Talmud szerint az eljövendő világban az utóbbi kettő megszűnik, míg a Tóra örökké fennmarad. A Prófétákban és az Írásokban semmi olyan nincs leírva, amely a Tórában ne lenne legalább jelezve. A zsidó hagyomány szerint amit a Prófétákból és az Írásokból igazolnak, azt a Tórából is ki lehet és kell valahogy mutatni. Ugyanakkor a Tóra, a Próféták és az Írások tanulmányozásáért ugyanolyan mértékű jutalom jár. A rabbik gyakran a Tóra szóval is a teljes héber kánonra hivatkoznak, de „a Törvény és Próféták” kifejezést együttesen is használják a teljes Héber Szentírásra.
Vitatott könyvek

A javnei zsinaton 5, már Ezsdrásék által kanonikusnak nyilvánított könyv hibátlan voltát vitatták. Ezékiel, Példabeszédek, Prédikátor, valamint Eszter könyve, illetve az Énekek éneke kapcsán merültek fel kétségek, többnyire a rigorózus Sámmáj rabbi iskolája részéről. A Példabeszédek és a Prédikátor könyve a látszólagos ellentmondások miatt került terítékre, illetve Sámmáj iskolája szerint a Prédikátor könyve eretnek felfogásokat is tartalmaz. Ezékiel könyvéről azt gondolták, hogy némely helyen ellentétben áll Mózes törvényével, az Énekek éneke pedig profán témája, érzéki volta miatt került a támadások kereszttüzébe. Utóbbi szentsége mellett Rabbi Akiva állt ki, mondván: „Ha az egész Szentírás a Szentély, akkor az Énekek éneke a Szentek Szentje, s az összes nap, amelyen a Biblia könyvei adattak nem ér annyit, mint az a nap, amelyen az Énekek éneke adatott.” A rabbinikus hagyomány ugyanis az Énekek énekét Izrael és Isten bensőséges szeretetkapcsolatának allegorikus leírásaként értelmezi. Ezen könyveken felül általánosságban Eszter tekercsével kapcsolatban merült még fel kérdés: Isten neve ugyanis sehol nem szerepel benne. A probléma azonban egyrészt a könyv üzenetéből fakadt: az Urától elpártolt, fogságba került népet Isten a történelem színpadja mögül figyeli, onnét avatkozik be az események - be, s a végén a szabadításban nyilatkoztatja ki magát. Ily módon nevét a könyv címében viseli, Eszter könyve egy szójátékkal élve nem más, mint az „elrejtett/eltakart arc” (ásztír páním) könyve. Ez a kifejezés – s így az Eszter könyvére való utalás – pedig nem másutt, mint a Tórában található (lásd 5Móz 31:16–18).
A Septuaginta

A Héber Szentírás görög fordításáról az Ariszteász-levél számol be. Eszerint II. Ptolemaiosz Philadelphosz (i. e. 282–246) kéri, hogy a Tórát görög átírásban és fordításban könyvtárába bevegyék. A görög fordítás neve Septuaginta (LXX) – azaz „Hetvenes” fordítás lesz, mivel a legenda szerint Izrael tözseiből hetvenkét tudós végzi a fordítást, akiket Eleázár pap Jeruzsálemből Alexandriába küld. A legenda szerint a 72 tudós külön dolgozik, de mindegyikük ugyanúgy fordít. A fordítás az alexandriai zsidóság liturgiai szükségeit is kielégíti, ezért a 3. század végén a Tóra mellé a Próféták, míg a 2. század elején az Írások is elkészült. Egyes bibliatudósok szerint még a Szentföld görög–zsidó közösségeiben is görögül olvassák fel a heti szakaszt. Alexandriában örülnek a fordításnak, Istentől sugalmazottnak tartják, elkészültét Pharosz szigetén évente megünneplik. Nem tudni, hogy kezdetben mi az oka a Septuaginta-ellenességnek, hiszen a zsidó források is pozitívan nyilatkoznak róla. A görög fordítás tartalmazza a héber kánon mindegyik könyvét. Némelyiknek más a címe, némelyikben eltérnek a fejezetszámozások (különösen Jeremiás könyvénél), és vannak, amelyekben betoldások vannak (pl. Eszter, Dániel). A katolikus kánonban szereplő úgynevezett deuterokanonikus könyveket is tartalmazza. A kereszténység terjedésével, a zsidók és keresztények között kiéleződő vitákkal a LXX elfogadottsága csökken, sőt erőteljesen meg is kérdőjeleződik, mígnem a rabbik újabb görög fordítások elkészítését szorgalmazzák. A Talmud egy helyen a LXX fordításának napját az aranyborjú készítéséhez hasonlítja (Szof 1:7). Az újabb görög fordítások a Héber Szentírás szövegének éppen aktuális rabbinikus magyarázatain alapultak, közben a LXX szövege is folyamatosan módosult.
A héber kánon felosztása és a könyvek sorrendje

A Héber Szentírás könyveinek számolása és sorrendje némiképp eltér a protestáns Ószövetségtől, ugyanakkor tartalmilag és terjedelmileg a kettő teljes mértékben egyezik. Míg a protestáns Ószövetség 39 könyvet számlál, s Malakiás próféta Keresztelő Jánosra előremutató próféciájával zárul, addig a rabbik a könyvek számát leggyakrabban 24-ben, időnként 22-ben állapítják meg. Ennek oka, hogy Sámuel, a Királyok, valamint a Krónikák könyveit egy-egy könyvnek veszik, a 12 „kisprófétát” úgyszintén egynek, valamint Ezsdrás és Nehémiás könyvét is egynek. A 22-es szám abban az esetben jön ki, ha Ruthot a Bírákhoz, míg Jeremiás siralmai t Jeremiás könyvéhez csatolják – azaz ha egyazon tekercsre írják őket. Szembetűnő eltérés, hogy a héber kánonban Dániel könyve nem a Próféták részben szerepel, ugyanis azt nem klasszikus értelemben vett prófétai könyvnek, hanem apokaliptikus irodalomnak tartották. Ez nem jelenti azt, hogy tekintélye ala csonyabb rendű lenne a prófétákénál. Így Dániel könyve Ezsdrás és Nehémiás könyvével, valamint a Krónikákkal együtt a Héber Szentírás zárásaként egyfajta történelmi, világtörténelmi, üdvtörténeti áttekintést ad, melyben Izrael nemzetének, Istentől való elpártolásának, megtérésének, helyreállásának különleges szerepe van. Az „öt tekercs” (chámés megillót) néven ismert csoporthoz tartozó könyvek a különböző zsidó ünnepeken kapnak kiemelt jelentőséget: az Énekek Énekét húsvét, Ruth könyvé t pünkösd alkalmával, Jeremiás siralmai t a Templom elpusztulásának napján, Esztert purimkor, a Prédikátor könyvé t pedig a sátrak ünnepén olvassák.

HÉBER SZENTÍRÁS (TÁNÁCH)

TÖRVÉNY (TÓRÁ)PRÓFÉTÁK (NEVIÍM)ÍRÁSOK (KETÚVÍM
Mózes 1. könyve
Mózes 2. Könyve
Mózes 3. könyve
Mózes 4. könyve
Mózes 5. könyve
KORAI PRÓFÉTÁK:
Józsué
Bírák
Sámuel (1-2.)
Királyok (1-2.)
KÉSEI PRÓFÉTÁK:
Ézsaiás
Jeremiás
Ezékiel
A 12 „kispróféta”:
(Hóseás, Jóel, Ámós,
Abdiás, Jónás, Mikeás,
Náhum, Habakuk,
Sofóniás, Aggeus,
Zakariás, Malakiás)
KÖLTŐI KÖNYVEK:
Zsoltárok
Példabeszédek
Jób
ÖT TEKERCS
(CHÁMÉS MEGILLÓT):
Énekek éneke
Ruth
Jeremiás siralmai
Eszter
Prédikátor könyve
TÖRTÉNETI
KÖNYVEK:
Dániel
Ezsdrás-Nehémiás
Krónikák (1-2)