2013. április

Könyvajánló

A muszlim Antikrisztus

2009-ben jelent meg Joel Richardson, “A muszlim antikrisztus” (The Islamic Antichrist) című könyve, amely nem kis vihart kavart a bibliai próféciákat értelmezők körében. A szerző szerint a hagyományos értelmezésekkel szemben az antikrisztus birodalma nem a Római Birodalom, hanem az iszlám kalifátus újjáéledéséből fog létrejönni és az antikrisztus muszlim lesz. A szerző az elmúlt években mélyrehatóbban kidolgozta teóriáját és 2012-ben kiadta az “A közel-keleti fenevad – a muszlim antikrisztus a Biblia alapján” (Mideast Beast – The Scriptural Case for an Islamic Antichrist) című könyvét.

"Meggyőződésem, hogy az iszlám messze a legnagyobb kihívás, amellyel az egyháznak szembe kell néznie Jézus visszajövetele előtt. Mégis, a legtöbben vagy alszanak vagy tagadásban vannak ezzel kapcsolatosan." - Joel Richardson

Róma vagy Konstantinápoly?

A hagyományos keresztény prófécia értelmezés szerint a Nabukodonozor álmában (Dániel 2:31-45) szereplő szobor által jelképezett világbirodalmak a következőek: babiloni, méd-perzsa, görög és római. A jelenlegi világkorszak végén pedig egy európai központú, megújult római birodalom lesz az antikrisztus diktatúrájának a központja.

Halálos fenyegetés

A téma érzékenységét mutatja, hogy a szerző a tényleges nevét, lakhelyét elhallgatja a halálos fenyegetések miatt. Például: "Allah a leghatalmasabb! Ó, Allah! Le fogom vágni a fejedet! Allah átka legyen rajtad és a családodon. A családoddal együtt a pokolban rohadjatok örökkön örökké. (…) Én személyesen meg foglak ölni. A családodat is meg fogom ölni. Nagyon lassú és fájdalmas halállal fogsz meghalni…"

Richardson szerint azonban a látomásban szereplő szobor 4. (és 5.) világbirodalma nem Róma, hanem a történelemben már megvalósult és a közeli jövőben újjáéledő iszlám kalifátus.

Joel richardson, aki szerint az Antikrisztus a muszlim országokból származik

Míg a babiloni, a méd-perzsa és a görög birodalmak hasonló földrajzi térségben helyezkedtek el, addig Róma (Trajanusz i.sz. 116 - 117-ben lezajlott néhány hónapos hódító útja kivételével) egészen máshol volt található. Az iszlám kalifátus azonban pontosan az első három birodalom területén helyezkedett el.

A Dániel 2:40-ben azt olvassuk, hogy a negyedik birodalom az összes többit „szétzúzza és elpusztítja”. A történelem során azonban az első három birodalom területének csak az egyharmadát érintette a Római Birodalom. Az iszlám kalifátus azonban teljesen, abszolút mértékben meghódította az első három birodalom együttes területét.

Kultúrális és vallási értelemben a Római Birodalom szintén nem zúzta szét és pusztította el az általa meghódított területeket. Vitatható, hogy a Római Birodalomra ráillik a „falt és zúzott és a maradékot a lábaival összetaposta” (Dániel 7:7) jellemzés. Igaz, hogy a lázadásokat keményen leverte, de alapjában véve konstruktiv, úthálózatot kiépítő, kultúrát közvetítő hatalom volt Róma. A militáns iszlámra azonban ráillhet ez a leírás – gondoljunk csak a zsidó, a keresztény vagy akár a buddhista épületek, szenthelyek lerombolására.

Naggy vihart kavaró könyvek: A muszlim Antikrusztus és A közelkeleti fenevad

A Biblia arról tájékoztat bennünket, hogy a negyedik birodalom keveredett / elegyült lesz. Az héber szó erre az „arab”. A Közel-Keleten az arabok már régen is egyfajta elegy-velegy, nomád, sivatagi népként voltak ismertek…

Richardson értelmezése szerint a Jelenések Könyvében szereplő hét fej, hét hegy és a hét király ugyanarra utal, birodalmakat jelképeznek (Jelenések 17:3,7-10). A hegyek a Bibliában gyakran jelképeznek birodalmakat (például Zsoltárok 30:7, 68:15-16, Ézsaiás 2:2, 41:15, Jeremiás 51:25, Dániel 2:35, Habakuk 3:6, 10, Zakariás 4:17). Sátán a történelem során leginkább pogány világbirodalmakon keresztül harcolt Isten, Isten népe és Isten céljaival szemben. Ez a hét fej és a hét hegy és a hét király a szerző szerint hét történelmi világbirodalomra vonatkozik.

Kemal Atatürk

De melyek ezek a birodalmak? "Király is hét van, az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött…" (Jel 17:10) - Amikor János írta a Jelenések könyvét, akkorra 5 birodalom már elesett (megszűnt már létezni) – egy pedig éppen létezett – ez nem lehet más, mint a Római Birodalom. Az 5 “elesett” birodalom pedig azok a korábbi birodalmak, amelyeken keresztül Sátán támadta a történelemben a zsidóságot, megpróbálva megakadályozni Isten üdvtervének a megvalósulását - Egyiptom, Asszíria, Babilon, Méd-Perzsia, és Görögország.

Azt állítja János, hogy az ő kora után még egy hatalmas, antiszemita, Izrael-ellenes birodalom fog támadni – ez az Iszlám Kalifátus. És valójában ez a birodalom minden korábbinál inkább megtestesítette az Izrael-, a Jahwe-, a Sion ellenességet, mint az összes korábbi birodalom. Ez tehát a hetedik király, birodalom – a nyolcadik pedig ennek a feltámadása (a halálos sebből való meggyógyulása), az Új Iszlám Kalifátus lesz.

A több évszázadon keresztül létező Iszlám Birodalmat 1924-ben Musztafa Kemal Atatürk semmisítette meg, amikor a kalifátust és a kalifa intézményét megszüntette. De napjainkban, amikor a nyugati hatalmak egyre inkább vonulnak ki a Közel-Keletről, érdekes módon épp a kalifátus egykori központjában, az ottománok hatalma kezd újra megerősödni, a fej-seb kezd begyógyulni…

A “következő fejedelem népe”

Az egyik Biblia vers, amelyet fel szoktak hozni az iszlám antikrisztus teóriával szemben a Dániel 9:26: „...a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe...” Mivel Jeruzsálemet és a zsidó templomot a római hadvezér, Titusz serege pusztította el i.sz. 70-ben, ezért egyértelműnek látszik, hogy “a következő fejedelem” nem lehet más, mint a Római Birodalom.

Nabukodonozor és Dániel álmai a négy világbirodalomról

Joel Richardson azonban rámutat, hogy a Biblia itt a következő fejedelem népéről (etnikumairól) beszél. Titus Jeruzsálemet támadó seregének mintegy 10\%-át tehették ki római légionáriusok. A seregben a provinciákból toborzott katonák voltak túlnyomó többségben, akik szíriai, egyiptomi, arab etnikumok voltak. Ezek az etnikumok pedig valóban a következő fejedelem, az Iszlám Kalifátus népei.

Antikrisztus, az asszír

Asszíria királya az Ószövetség több könyvében is felbukkan, mint Izrael nagy (és végső) ellensége. Az iszlám antikrisztus teória képviselői szerint Asszíria királya az antikrisztus történelmi előképe. Az Ézsaiás 9:1-7-ben azt olvassuk, hogy a Messiás ugyanúgy fogja majd megszabadítani Izraelt az asszírtól, mint ahogyan Gedeon megszabadította Izraelt a Midianitáktól. (Nagyon érdekes, hogy a Bírák 8-ban a Biblia leírja, hogy ezeknek a midianitáknak az ékszerei, "ékességei" félhold alakúak voltak – ez a szónak az eredeti jeletéstartalma. A félhold pedig ma az iszlám egyik meghatározó szimbóluma.)

Ézsaiásnál többször is olvashatunk arról, hogy az asszír királyt Isten Izrael földjén győzi le – ez pedig a történelemben még soha nem teljesedett be - az antikrusztus legyőzésekor fog majd beteljesedni.

A Mikeás 5. fejezetében azt olvashatjuk, hogy az asszír király a határokkal körülvett földet, azaz Izrael államát fogja megtámadni. Ezt követően a Messiás megszabadítja Izraelt az asszír királytól és Izrael Asszíria földje fölött is uralkodni fog. Ez sem valósult még meg a történelemben.

Az is érdekes, hogy az ókori Asszíria területe ugyanott található, ahová a Biblia többi része is teszi az antikrisztus származási helyét (Törökország, Szíria, Irak…)

Góg és Magóg

Az elmúlt 100 évben szinte minden próféciákról szóló keresztény könyvben Magógot Oroszországgal azonosítják. A történészek és szakértők túlnyomó többsége ezzel szemben Magógot a mai Törökország területére helyezi. Richardson szerint ennek egyik oka a modern nyugati emberek világnézetében keresendő – nem közel-kelet centrikusan olvassák az ide vonatkozó próféciákat.

Többen Josephus Flaviusra hivtkoznak, aki Magógot a szifeusokkal azonosítja, akik Josephus idejében valóban a mai Oroszország, Ukrajna területén éltek. Ezékiel idejében azonban a szifeusok a mai Törökország területén éltek. A szerző szerint Ezékielt és nem Josephust kell alapul vennünk, aki 700 évvel később élt a prófétánál.

Magóg: az amerikai szerzők szerint Oroszország vagy Törökország

Az Ezékiel könyvében, az antikrisztus (Góg) seregében megnevezett népek a mai Törökország, Irán, Szudán és Líbia területén éltek. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az antikrisztus hadseregében nem lesznek más, akár európai nemzetek. Maga a Biblia is jelzi, hogy lesznek további nemzetek is a seregben (Ezékiel 38:6), de hogy pontosan melyikek, az nem olvasható ki a szövegből.

A hagyományos keresztény értelmezés szerint Góg és az antikrisztus két különálló személy. Ezen értelmezés szerint Góg támadását követően az iszlám nagyon meg fog gyengülni. A Föld teljes muszlim lakosságának azonban mindössze az egyharmada él olyan országokban, amik valaha is felmerültek, mint Góg seregének szövetségesei – tehát még ha a Góg-nemzetekben élő muszlimok mindegyike el is veszne egy ilyen háborúban, akkor is több, mint egymillárd muszlim maradna a Földön. Nem beszélve arról, hogy a demográfiai jelentések is arról tanúskodnak, hogy az iszlám néhány évtizeden belül a világ legerősebb vallása lehet.

A szerző meggyőződése, hogy Góg és antikrisztus egy és ugyanaz a személy. Az Ezékiel 39:8-ban Isten azt mondja, hogy "ez az a nap, amelyről szólottam" - az Úr napja, amelyről az ószövetségi próféták is prófétáltak, illetve Gógról pedig ezt olvashatjuk: "te vagy-e hát, akiről szólottam a régi napokban az én szolgáim, Izraeli prófétái által, kik prófétáltak azokban a napokban esztendőkön át, hogy téged őrájuk hozlak" (Ezékiel 38:17). Ezek a versszakok is azt bizonyítják, hogy Góg Isten népének végső ellensége, vagyis az antikrisztus.

Megjegyzendő, hogy a hagyományos zsidó értelmezés szerint is Góg az Isten népének végső ellensége.

Az antikrisztus világnézete

Az antikrisztus világnézetével kapcsolatban azt olvassuk a Dániel 11:37-ben, hogy „nem gondol atyáinak isteneivel.” Itt egyértelműen Izrael Istenére utal a szöveg, és éppen ezért értelmezik sokan úgy, hogy az antikrisztus zsidó háttérből fog származni. De ez a megjegyzés ugyanúgy vonatkozhat az ismaeli vonal leszármazottaira, az arabokra is.

Nem gondol “egy istennel sem” mondja ugyanitt Dániel, azaz az antikrisztus nem a vallási pluralizmust gyakorolja (mint ami egy európai származású antikrisztus figurára nagyon is jellemző lehetne). „De ahelyett tiszteli az erődök istenét” – fejezi be Dániel. A háború istene pedig éppenséggel ráillene az iszlám istenére, Allahra.

Európai utcakép napjainkban

Az Úr Napján megbüntetett népek

Az Úr Napján az ítéletek rendszerint a ma iszlám fennhatóság alatt levő területeket sújtják. „...Hadd jelentsem ki neked, mit fog cselekedni e nép a te népeddel, a következő időben…” (…) „Csillag származik Jákobtól... és általveri Moábnak oldalait...” – mondja Bálám Báláknak. (4 Mózes 24:14, 17). Bálám próféciájában Moáb, Edom, Szeir hegye, Amálek és Séth fiai vannak említve – az első négy nép területén ma mind iszlám országok vannak. A Séth fiainak hagyományos zsidó értelmezése pedig: „a kelet fiai”.

Az “Úr napjáról” szóló Ézsaiás 25-ben Moáb a címzett, Abdiásnál Edom, Ezékiel 25-ben Izrael szomszédai, a filiszteusok, Edom, Dédán. Ezékiel 30-ban Egyiptom, Szudán, Líbia, Arábia és Törökország. A Sofóniás 2-ben szintén Izrael szomszédai a címzettek – Gáza, Askelon, Asdód, Asszíria, Egyiptom, és Líbia. A Joel 3-ban Libanon és Gáza, míg az Ézsaiás 34 és 63-ban Bocra és Edom.

A saría bevezetését követelik Angliában

Babilon, Róma, Bizánc?

Joel Richardson a könyveiben arra az alapvető tézisére fókuszál, hogy az antikrisztusi birodalom a közel-keletről fog támadni és az antikrisztus egy muszlim ember lesz. A szerző nem értelmezi a Jelenések könyvében megjelenő “fenevadon ülő asszony”, a “nagy parázna” képét, illetve a titok (misztérium), a “nagy Babilon” szerepét.

A Jelenések 17:9-ben azt olvassuk, hogy “…a hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül…”, majd a 18. versszakban: “…az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain…” Richardson szerint a hét hegy nem Rómára vonatkozik, hanem birodalmakra. Az ókorban azonban Róma egyértelműen úgy volt ismert, mint a hét dombon épült város. (Bár az is igaz, hogy az iszlám kalifátus központja, Konstantinápolyról is így volt ismert már az ókorban. Isztambul címerében ma is megtalálható a hét dombot jelképező hét háromszög.)

Nehéz elképzelni, hogy a világméretekben elterjedt, és ma domináns nyugati civilizációt katonailag is legyőzné egy megúlult Iszlám Kalifátus. Nem beszélve arról, hogy az iszlám sárija törvény által meghatározott világban nehezen tudna megvalósulni az a “béke és biztonság”, amelyről az 1 Teszalonika level ír, mint az Úr napja megérkezését közvetlenül megelőző időszak jellemzője.

A hét dombot jelképező hét háromszög isztambul címerében

Az sem tűnik életszerűnek, hogy az európai nemzetek (és Amerika) valahogyan kimaradnának az antikrisztusi birodalomból. A szerző szerint ugyanis az antikrisztusi birodalom korlátozott és nem világméretű kiterjedésű lesz, egy 10 iszlám országon alapuló, hódító hatalom. Szerinte ugyanis a Joel 3:2-ben és a Zakariás 14:2-ben szereplő leírásokban a Jeruzsálem ellen összegyülekező nemzetek az eredeti szöveg szerint nem „minden nemzet”, hanem „a környező nemzetek”. A Jelenések 13:7-ben azonban azt olvassuk az antikrisztusról, hogy “…adaték neki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen…”

Hasonlóságok Góg és antikrisztus között a Bibliában:

Mindkettő…

…tetemét Isten nagy lakomáján madarak és vadállatok fogyasztják el.
…a Bibliában említett legnagyobb földrengés áldozata lesz.
…személyt döghalál csapásával veri meg Isten.
…seregének katonái saját társaikkal fordulnak szembe.
…serege ugyanazokból a nezetekből áll.
…zsákmányért harcol.
…északról érkezik.
…ugyabból a földrajzi térségből származik.
…a látszat békét felhasználja és akkor indít támadást, amikor Izrael biztonságban érzi magát.
…személyt az Úr kardja sújtja le.
…az Izrael földjén hal meg.
…személyt eltemetik.
…halálát követően, Isten neve soha többé nem fog káromoltatni.
…halálát követően a megmaradó nemzetek megismerik Istent.
…halálát követően, a fogságba hurcolt Izraeliek megszabadulnak.
…halálát követően, Isten kitölti a Szellemét Izraelre.
…halálát követően, a túlélők Izraelben megismerik az Urat.
…halálát követően, Izrael örökre biztonságban fog lakozni a földjén.
…halálát követően, Jézus a Messiás személyesen jelen lesz Izraelben