2016. május

Forrás

A jeruzsálemi Szentély Jézus korában

Értekezés a tempplom méreteiről

A következő oldalakon a Misna (Ismétlés) nevű, legnagyobb tekintélyű rabbinikus irat Middót (Méretek) című értekezésének teljes szövege olvasható, magyar fordításban először. Ez az i. sz. 2. század végéről származó írás rögzítette a Második Templom legrészletesebb leírásának szóbeli hagyományát, hogy megóvja azt a feledéstől. A leírás két okból érdekes számunkra: egyrészt közelről bemutatja a Jézus korabeli Templomot és életét; másrészt a Harmadik Templom felépítésének jelenleg is zajló előkészületeit irányító rabbik ezt a szöveget tekintik a közeljövőben felépíteni szándékozott Szentély tervrajzának.   

Első fejezet

1. A papok három helyen virrasztottak a Templomban. Avtinus Házában, a Szikra Házában és a Tűz Házában.1

A léviták huszonegy helyen [virrasztottak]: öten a Templom-hegy2 öt kapujánál, négyen a négy sarkánál belülről, öten a Templom Udvarának3 öt kapujánál, négyen annak négy sarkánál kívülről,4 egy az Áldozatok Terménél, egy a Függöny Terménél5 és egy a Kegyelem Trónja6 mögött.

2. A Templom-hegy őrségének vezetője úgy szokta körbejárni az őröket, hogy égő fáklyákat vitetett maga előtt, és ha valamelyik őr nem állt föl, hogy így köszöntse: „Békesség neked, templomőrség feje!”, akkor kiderült, hogy elaludt,7 ő pedig megütötte a botjával. Engedélye volt arra is, hogy megégesse a ruháját.

A léviták őrhelyei éjszakánként (ahol fal vagy épület takarja az őrt, ott szürke ponttal jelöltük).
A léviták őrhelyei éjszakánként (ahol fal vagy épület takarja az őrt, ott szürke ponttal jelöltük).

Az emberek ezt mondták: „Mi ez a zaj a Templom téren?” „Az egyik lévita kiáltott, mert megverték és a ruháját megégették, mivel elaludt az őrségében.” Eliézer ben Jaakov rabbi mondta: „Egyszer az anyám bátyját álomba merülve találták az őrhelyén, és megégették a ruháit.”

3. A Templom-hegynek öt kapuja volt. Délen a két Hulda Kapu,8 melyek kijáratul és bejáratul egyaránt szolgáltak. Nyugat felé a Kiponus Kapu,9 észak felé a Taddi Kapu, amelyet semmire sem használtak,10 valamint a Keleti Kapu, amelyen Susán városának az ábrázolása volt,11 amelyen a főpap járt ki a segítőivel együtt az Olajfák hegyére12 elégetni a [vörös] üszőt.

4. A Templom Udvarának13 hét kapuja volt. Három északon, három délen és egy keleten. Délen [nyugatról kezdve] volt a Tűzifa Kapuja,14 az Áldozatok Kapuja,15 aztán a Víz Kapu. Keleten [a Nők Udvara felé] volt a Nikánór Kapu, amelyhez tartozott két terem, egyik a jobb oldalán, a másik a bal oldalán. Az egyik a Ruhakészítő Pinhász Terme,16 a másik pedig a Serpenyős Ételáldozat Készítőinek Terme.17

1. Avtinus Háza; 2. a Szikra Háza és 3. a Tűz Háza a Templom Udvarának kőfalán. (Az alaprajzon a megszokott tájolás szerint észak felfelé, kelet jobbra van.)
1. Avtinus Háza; 2. a Szikra Háza és 3. a Tűz Háza a Templom Udvarának kőfalán. (Az alaprajzon a megszokott tájolás szerint észak felfelé, kelet jobbra van.)

5. Északon volt a Szikra Kapuja, amely egyfajta oszlopcsarnok volt,18 a tetején egy emeleti teremmel, hogy a papok őrködni tudjanak fent, lent pedig a léviták, és volt egy kijárata a Templomot körülvevő sánc19 felé. Mellette20 volt az Áldozatok Kapuja, azután pedig a Tűz Házáé.

6. A Tűz Házában négy oldalsó rekesz volt, mintegy a központi teremből nyíló beugrók, kettő szent földön, kettő nem megszentelt földön,21 és volt egy [alacsony] kövekből rakott sor,22 amely elválasztotta a szentet a nem szenttől.

S hogy milyen célt szolgáltak ezek a termek? A délnyugati az Áldozatok Terme volt, a délkeleti a Tekintet Kenyereinek készítőié, az északkeletiben a Hasmoneusok raktározták el annak az oltárnak a köveit, amelyet Görögország királyai tisztátalanná tettek.23 Az északnyugatin keresztül pedig le lehetett menni24 a bemerítkező medencébe.

7. A Tűz Házának két kapuja volt. Az egyik a Templomot körülvevő sánc felé nyílt, a másik pedig a Templom Udvarába. Jehuda rabbi azt mondta: „Annak, amelyik a Templom Udvarába nyílt, volt egy kis rácsos kapuja, ezen át mentek be, amikor ellenőrizték a Templom Udvarát.”25

A Templom-hegy öt kapuja: 1–2. a Hulda Kapuk; 3. a Kiponus Kapu; 4. a Taddi Kapu; 5. a Susán Kapu, amellyel szemben a viadukt túloldalán látható a hely, ahol a vörös üszőt szokták elégetni az Olajfák hegyének oldalában.
A Templom-hegy öt kapuja: 1–2. a Hulda Kapuk; 3. a Kiponus Kapu; 4. a Taddi Kapu; 5. a Susán Kapu, amellyel szemben a viadukt túloldalán látható a hely, ahol a vörös üszőt szokták elégetni az Olajfák hegyének oldalában.

A Tűz Házának belseje, ahol a másnap reggeli szolgálatot végző papok aludtak.
A Tűz Házának belseje, ahol a másnap reggeli szolgálatot végző papok aludtak.

8. A Tűz Házának kupolája volt. Ez egy nagy terem volt, körben kiálló kőlapokkal.26 Ezeken aludtak az atyák házainak27 vénei a Templom Udvarának kulcsait őrizve. A fiatal papok28 a földön aludtak, mindegyik a ruháján.29

9. Itt volt egy egykönyöknyi (kb. 0,5 m) oldalú, négyzet alakú hely, amelyen volt egy márványlap. Erre egy gyűrű volt rögzítve és egy lánc, amin a kulcsok lógtak. Amikor a zárás ideje elérkezett, a pap fölemelte a kőlapot a gyűrűnél fogva, és levette a kulcsokat a láncról. Akkor bezárta [a Templomot]30 belülről, miközben egy lévita kint aludt.31 Mikor befejezte a zárást, visszatette a kulcsokat a láncra, a kőlapot pedig a helyére tette, ráhelyezte a ruháit, és azon aludt.

Ha valamelyiküknek magömlése volt, lement a csigalépcsőn,32 ami az Erőd33 alá vezetett, és amelyet mindkét oldalán mécsesek világítottak meg, míg leért a bemerítkező medencéhez. Eliézer ben Jaakov rabbi azt mondta: „Lement a csigalépcsőn, amely a Templomot körülvevő sánc alá vezetett, majd kiment a Taddi Kapun.”

Második fejezet

1. A Templom-hegy ötszázszor ötszáz könyök volt34 (kb. 250 × 250 méter). A nagyobbik része35 dél felé esett, a második legnagyobb kelet felé, a harmadik legnagyobb rész észak felé és a legkisebb része nyugat felé. A legnagyobb rész volt a leggyakrabban használt rész.36

2. Mindenki, aki bejött a Templom-hegyre, a jobb oldalon jött be,37 úgy ment körbe, és a baloldalon ment ki. Kivéve azokat, akiket valamilyen szerencsétlenség ért, mert ezek bal felé mentek. Ha megkérdezték őket: „Miért mész bal felé?” [ő pedig így válaszolt:] „Mert gyászolok.” [akkor így feleltek neki:] „Aki e házban lakik, Ő vigasztaljon meg téged!” [Ha pedig így válaszolt:] „Mert kiközösítés alá helyeztek.” [akkor azt mondták neki:] „Aki ebben a Házban lakik, indítsa fel őket arra, hogy újra közel engedjenek téged!”38 Ez Meir rabbi véleménye, de Josszi rabbi így felelt neki: „Úgy állítod be, mintha igazságtalanul bántak volna el vele.”39 „Akkor tehát mit is mondtak?” „Azt, hogy aki ebben a Házban lakik, indítson föl téged, hogy elfogadd a társaid40 szavát, és így ők újra közel engedjenek téged!”

3. Ezen41 belül volt a tíztenyérnyi (kb. 1 m) magas, rácsozatos válaszfal.42 Görögország királyai tizenhárom helyen törték át,43 [később aztán a zsidók] újra beépítették ezeket, és úgy határoztak, hogy tizenháromszor kell leborulni ennek emlékére előttük.44 Ezen [a válaszfalon] belül volt a Templomot körülvevő sánc,45 amely tízkönyöknyi (kb. 5 m) [magas] volt. Ezen tizenkét lépcső volt;46 minden lépcsőfok magassága a Templomban fél könyök (kb. 25 cm) volt, kivéve az Előcsarnok lépcsőit.47 Minden bejárat és a kapuk húsz könyök magasak (kb. 10 m) voltak, szélességük pedig tíz könyök volt (kb. 5 m), kivéve azokat, amelyek az Előcsarnokban48 voltak.

Minden bejáratban ajtók voltak, kivéve azokat, amelyek az Elő - csarnokba vezettek. Mindegyik kapunak volt felső szemöldökfája, kivéve a Taddi Kaput, amely fölött két kő volt egymásnak döntve. Mindegyik kapu ki volt cserélve arannyal, kivéve a Nikánór Kaput, mert azokkal egy csoda történt,49 és némelyek azt állították, hogy azoknak a reze úgy fénylett, mint az arany.

4. Mindegyik fal magas volt, kivéve a keleti falat, azért hogy a pap, aki a vörös üszőt elégette az Olajfák hegyén állva, tekintetét figyelmesen odairányítva láthassa a Szentély bejáratát a vér hintésekor.50

5. A Nők Udvara százharmincöt könyök (kb. 67,5 m) hosszú és százharmincöt könyök széles volt. Négy terem volt a négy sarkában,51 mindegyik negyven könyöknyi (kb. 20 m),52 és nem volt tetejük.

A Templomot körülvevő, egy méter magas, rácsozatos válaszfal (szoreg), amely mögé nem zsidó származásúak halálbüntetés terhe mellett nem léphettek. Mögötte látható a sánc (chail) lépcsője.
A Templomot körülvevő, egy méter magas, rácsozatos válaszfal (szoreg), amely mögé nem zsidó származásúak halálbüntetés terhe mellett nem léphettek. Mögötte látható a sánc (chail) lépcsője.

Így lesz ez az eljövendő időben is, mert meg van írva: „Akkor bevitt engem a külső udvarba, és elmentem az udvar négy sarka mellett, és íme, az udvar mindegyik sarkában volt egy udvar. Az udvar mindegyik sarkában lévő négy udvar pedig keturot53 volt.” Keturot csak azt jelenti, hogy nincs tetejük. S hogy milyen célt szolgáltak? A délkeleti volt a Nazírok Terme, ahol a nazírok a hálaáldozatukat főzték, levágták a hajukat, és a fazék alá dobták.54 Az északkeleti a Fa Terme volt, ahol azok a papok, akiknek fizikai fogyatékosságaik voltak, kiválogatták azokat a fákat, amelyekben férgek voltak, mivel amiben féreg volt, az mind alkalmatlan volt az oltár számára. Az északnyugati volt a Leprások Terme.55 Ami a délnyugatit illeti, Eliézer ben Jaakov rabbi így szólt: „Elfelejtettem, hogy ezt mire használták.” Abba Saul viszont azt mondja: „Itt tárolták az olajat és a bort, és úgy hívták, hogy Olaj Terme.”56

A halotti tisztátalanságtól megtisztító vízhez szükséges vörös üsző elégetése az Olajfák hegyén.
A halotti tisztátalanságtól megtisztító vízhez szükséges vörös üsző elégetése az Olajfák hegyén.

A Nők Udvara, négy sarkában a négy fedetlen teremmel: 1. a Nazírok Terme; 2. a Fa Terme; 3. a Leprások Terme; 4. az Olaj Terme.
A Nők Udvara, négy sarkában a négy fedetlen teremmel: 1. a Nazírok Terme; 2. a Fa Terme; 3. a Leprások Terme; 4. az Olaj Terme.

A Nők Udvara eredetileg egészen díszítetlen volt, de később aztán körülvették egy erkéllyel, hogy a nők onnan föntről tudják nézni a férfiakat odalent, hogy ne vegyüljenek el egymással.57

Innen [a Nők Udvarából] tizenöt lépcsőfok vezetett föl az Izraeliták Udvarába a tizenöt „grádicsok énekének” megfelelően a Zsoltárokban,58 és ezeken állva énekeltek a léviták.59 Nem szögletesek voltak, hanem kör alakúak, mint egy szérűnek a fele.

6. Az Izraeliták Udvara alatt termek voltak, amelyek a Nők Udvarába nyíltak, a léviták itt tartották a hárfáikat, lantjaikat, cintányérjaikat és mindenféle hangszerüket.

Az Izraeliták Udvara százharmincöt könyök hosszú (kb. 67,5 m) és tizenegy [könyök] (kb. 5,5 m) széles volt.

Hasonlóképpen a Papok Udvara százharmincöt [könyök] hosszú (kb. 67,5 m) és tizenegy könyök széles (kb. 5,5 m), és egy alacsony kövekből álló sor választotta el az Izraeliták Udvarát a Papok Udvarától. Eliézer ben Jaakov rabbi azt mondta: „Volt ott egy lépcső, egykönyöknyi magas (kb. 25 cm), azon egy emelvény,60 ennek pedig három lépcsője volt, mindegyik félkönyöknyi (kb. 3 × 25 cm).” Eképpen a [Papok Udvara] két és fél könyökkel (kb. 1,25 m) magasabb volt, mint az [Izraeliták Udvara]. Az egész Templomudvar61 száznyolcvanhét könyöknyi hosszú volt (kb. 93,5 m), és 135 széles (kb. 67,5 m), és tizenhárom leborulást kellett ott végrehajtani.62 Abba Josszi ben Hánán azt mondja: „Ezeket a tizenhárom kapuval szemben végezték el.”63 Délen — nyugat felől kezdve — volt a Felső Kapu, a Tűzifa Kapuja, az Elsőszülöttek Kapuja64 és a Víz Kapu. Hogy miért hívták Víz Kapunak? Mert ezen át hozták a korsó vizet az italáldozathoz a sátrak ünnepén. Eliézer ben Jaakov rabbi ezt mondja: „Mert ezen át szivárgott a víz, az eljövendő időben pedig ömleni fog a Templom küszöbe alól.”65 Ezekkel [a kapukkal] szemben, északon — nyugatról kezdve — volt Jekónia Kapuja, az Áldozat Kapuja, a Nők Kapuja66 és az Ének Kapuja.67 Hogy miért hívták Jekónia Kapujának? Mert ezen keresztül ment Jekónia68 a fogságba.69 Keleten volt a Nikánór Kapu, ennek volt két kis ajtaja,70 egyik a jobb oldalán, másik a bal oldalán. És volt még kettő [kapu] nyugat felé, amelyeknek nem volt nevük.

A Nők Udvarában levő négy fedetlen terem belülről (az előbbi sorrendben). A képek nem teljesen arányosak, hiszen a termek egyegy oldala kb. húsz méter hosszú volt.
A Nők Udvarában levő négy fedetlen terem belülről (az előbbi sorrendben). A képek nem teljesen arányosak, hiszen a termek egyegy oldala kb. húsz méter hosszú volt.

A Nők Udvarából az Izraeliták Udvarába nyíló Nikánór Kapuhoz felvezető lépcső. Azért van tizenöt foka, mert a tizenöt „grádicsok énekét” énekelték a felmenők, minden lépcsőfokon egyet-egyet.
A Nők Udvarából az Izraeliták Udvarába nyíló Nikánór Kapuhoz felvezető lépcső. Azért van tizenöt foka, mert a tizenöt „grádicsok énekét” énekelték a felmenők, minden lépcsőfokon egyet-egyet.

Harmadik fejezet

1. Az oltár harminckétszer harminckét könyöknyi volt71 (kb. 16 × 16 m). Egykönyöknyit (kb. 0,5 m) emelkedett, aztán beugrott egykönyöknyit, ez volt az alap.72 Így maradt harmincszor harminc könyöknyi (kb 15 × 15 m). Ezután emelkedett ötöt (kb. 2,5 m), és beugrott egyet (kb. 0,5 m), ez képezte a gyalogjárót, így maradt huszonnyolcszor huszonnyolc könyök73 (kb. 14 × 14 m) [majd három könyöknyit emelkedett, és ezzel elérte a szarvakat]. A szarvak minden irányban egykönyöknyi kiterjedésűek voltak74 (kb. 0,5 m), így lett huszonhatszor huszonhat75 (vagyis kb. 13 × 13 m). Egykönyöknyi minden oldalon a papok számára volt, hogy körbe tudjanak menni, így maradt huszonnégyszer huszonnégy (kb. 12 × 12 m) a farakások számára [amelyek az oltár tüzére szolgáltak].

Josszi rabbi azt mondta: „Eredetileg, az első Templomban az egész oltár csak huszonnyolcszor huszonnyolc könyöknyi volt (kb. 14 × 14 m), és ugyanezekkel az említett mértékekkel76 csökkenve emelkedett, így a farakások számára fenn - tartott rész húszszor húsz volt (kb. 10 × 10 m).” Mikor visszatértek a fogságból,77 hozzáadtak [az oltárhoz] négykönyöknyit északon,78 és négyet nyugaton (kb. 2—2 métert) a gammához [görög betű] hasonlóan,79 ahogy meg van írva: „És a tűz helye80 tizenkét könyök hosszában és tizenkettő széltében, négyzet alakú.”81 Lehetséges lenne, hogy csak tizenkétszer tizenkettő volt? Amikor azt mondja „négy oldalán”,82 ez arra tanít, hogy a közepétől számítva mindkét irányba tizenkét könyök.

Egy vörös fonalból készült csík ment körül a közepén,83 hogy elválassza a vér hintésének felső helyét a vér hintésének az alsó helyétől.84 Az alap az északi és a nyugati oldalon futott végig, de nyitva maradt még egykönyöknyivel a déli, és egykönyöknyivel a keleti oldalnál.

2. Az alap délnyugati sarkánál volt két lyuk, szűk orrlyukakhoz hasonló, amelyeken át a vér, amelyet az alap nyugati oldalánál és a déli oldalánál kiöntöttek,85 lefolyt, összekeveredett a csatornában86 és kifolyt a Kidron-völgyébe.

3. Ugyanennél a saroknál, a kövezett felületen, amely az [alap] alatt volt, volt egy egy könyökször egykönyöknyi (kb. 0,5 × 0,5 m) hely, és itt volt egy márvány kőlap, amelyre egy gyűrű volt rögzítve,87 ezen keresztül szoktak lemenni az aknába, 88 hogy kitisztítsák.89

Az oltár déli oldalán volt egy rámpa, harminckét [könyöknyi hosszú] (kb. 16 m), tizenhat széles (kb. 8 m), és ennek a nyugati oldalán volt egy üreg, ahová az alkalmatlannak minősített madarakból való bűnáldozatokat helyezték.90

4. A rámpa kövei és az oltár kövei egyaránt Bét- Kerem91 völgyéből származtak, ahol szűz talajban92 ástak le,93 és egész köveket hoztak onnan, amelyeket vas soha nem érintett, mert a vas alkalmatlanná teszi [a köveket az oltár építéséhez] már puszta érintés által is; egy repedés [hiány] pedig minden szempontból [alkalmatlanná teszi őket]. Ha valamelyiken valami repedés volt, az alkalmatlanná vált, de a többi nem. Évente kétszer kimeszelték őket, egyszer peszahkor, és egyszer a sátrak ünnepén; a Szentélyt pedig évente egyszer, peszahkor. Rabbi [Júda Ha-Nászi] azt mondja: „Minden pénteken kimeszelték az oltárt egy ruhával a vér miatt.” Nem vas vakolókanállal meszelték ki őket, mert ha az hozzáért volna, alkalmatlanná tette volna — mert a vas azért teremtetett, hogy megrövidítse az ember életét, míg az oltár azért teremtetett, hogy meghosszabbítsa az ember napjait, és nem helyénvaló, hogy ami megrövidíti [az életet], fölemelkedjen az ellen, ami meghosszabbítja azt.

A Nők Udvara falának tetején erkély futott köröskörül. A vízmerítés ünnepének éjjelén, amikor a rabbik táncoltak Isten dicsőségére, a nők csak az erkélyekrôl ülve nézhették őket, hogy ne vegyülhes senek össze. Az év e legnagyobb ünnepén a vezető rabbik szólótáncot táncoltak az egész nép előtt. Gamaliél Szanhedrinelnök, Pál apostol farizeus mestere, híres volt akrobatikus táncáról.
A Nők Udvara falának tetején erkély futott köröskörül. A vízmerítés ünnepének éjjelén, amikor a rabbik táncoltak Isten dicsőségére, a nők csak az erkélyekrôl ülve nézhették őket, hogy ne vegyülhes senek össze. Az év e legnagyobb ünnepén a vezető rabbik szólótáncot táncoltak az egész nép előtt. Gamaliél Szanhedrinelnök, Pál apostol farizeus mestere, híres volt akrobatikus táncáról.

A mészárszék az oltártól északra: gyűrűk (vagy kampók) a földön, mögöttük a nyúzóoszlopok, mellettük a márványasztalok.
A mészárszék az oltártól északra: gyűrűk (vagy kampók) a földön, mögöttük a nyúzóoszlopok, mellettük a márványasztalok.

5. Az oltártól északra gyűrűk voltak,94 hat sor, mindegyikben négy gyűrű. Némelyek azt mondják, négy sor, mindegyikben hat gyűrű. Ezeknél szokták levágni az [állat]áldozatokat. A mészárszék az oltártól északra volt, és itt volt nyolc alacsony oszlop, tetejükön cédrusfa tömbökkel. Ezekbe vashorgok voltak rögzítve, három sor mindegyikben, amelyekre az állatok tetemeit akasztották, és itt nyúzták meg őket márványasztalok fölött, amelyek az oszlopok között voltak.

6. A mosdómedence95 az Előcsarnok és az oltár között volt, egy kicsit dél felé. Az Előcsarnok és az oltár között huszonkét könyök távolság volt (kb. 11 m). Itt volt tizenkét lépcsőfok, mindegyik lépcsőfok fél könyök magas (kb. 25 cm), és egy könyök széles (kb. 0,5 m). Egykönyöknyi, egykönyöknyi (kb. 1 m?) és egy vízszintes üres, három könyöknyi (kb. 1,5 m) rész. A tetején egykönyöknyi, egykönyöknyi és négykönyöknyi (kb. 2 m) üres vízszintes tér. Jehuda rabbi azt mondja, a tetején egykönyöknyi, egykönyöknyi és ötkönyöknyi (kb. 2,5 m) üres vízszintes sík.

7. Az Előcsarnok bejárata negyven könyök magas volt (kb. 20 m) és húszkönyöknyi széles (kb. 10 m). Fölötte volt öt, tölgyfából faragott főgerenda. A legalsó minden oldalon egykönyöknyit állt ki, egykönyöknyivel minden oldal fölé. Így a legfölső harminckönyöknyi hosszú volt (kb. 15 m). Egy sor kő volt minden gerenda és a másik között.

8. A Szentély fala és az Előcsarnok fala közé kő gerendák96 voltak rögzítve, hogy megakadályozzák annak eldőlését.97 Az Előcsarnok gerendáira aranyláncok voltak függesztve, amelyek segítségével a fiatal papok föl tudtak mászni, és megnézni a koronákat,98 mert meg van írva: „És a koronák legyenek Hélemnek, Tóbiásnak, Jejadának és Hénnek, a Sefániás fiának emlékjelei az Úr templomában.”99 Egy aranyszőlő állt a Szentély bejáratánál, oszlopokra függesztve. Aki felajánlott egy kerti levelet, vagy egy szőlőszemet, vagy egy szőlőfürtöt, ide hozta és ide akasztotta. Rabbi Eliézer, Rabbi Cádók fia azt mondta: „Egyszer megtörtént, hogy háromszáz papot jelöltek ki rá [hogy megtisztítsák].”

Negyedik fejezet

1. A Szentély100 bejárata húszkönyöknyi magas volt (kb. 10 m), a szélessége pedig tízkönyöknyi101 (kb. 5 m). Négy kapuszárnya volt, kettő belül,102 kettő kívül, ahogy meg van írva: „És a Templomnak és a Szentélynek két kapuszárnya volt.”103

A külső kapuszárnyak a bejárat belső részébe nyíltak, a fal vastagságát takarták, a belsők pedig a Templomba, hogy eltakarják a [fal díszítetlenségét] az ajtók mögött,104 mert az egész Szentély arannyal volt borítva, kivéve a kapuszárnyak mögötti részt. Jehuda rabbi azt mondja: „A kapuszárnyak105 a bejáratban106 álltak, és dupla szárnyak voltak, az egyik a másikra csukódott,107 egy kapuszárny két és fél könyöknyi volt (kb. 1,25 m), és így hagytak egy félkönyöknyit és egy oszlopot a másik kapuszárnynak, ahogy meg van írva: „És a kapuknak két szárnyuk [levelük] volt, két forgó szárnyuk, két szárny az egyik kapunak és két szárny a másik kapunak.”108

2. A nagy kapunak109 két kis mellékajtaja volt. Az egyik északra, a másik délre. Soha ember a délin nem ment be, mert erről világosan beszél Ezékiel, ahogy meg van írva: „És Isten így szólt hozzám: Ennek a kapunak zárva kell lennie, nem szabad kinyitni, ember nem mehet be ezen keresztül, mert Izrael Istene ment be ezen keresztül, ezért zárva kell tartani.”110 Ő [a pap] fogta a kulcsot, és kinyitotta az északi kisajtót, és bement a cellába,111 és a cellából a Szentélybe. Jehuda rabbi ezt mondta: „Végig szokott menni a fal vastagságában,112 míg a két kapu között állva találta magát, akkor kinyitotta a külső kapukat belülről, és a belső kapukat kívülről.”

Az égőáldozati oltár (mizbeach) dél felől nézve: 1. az alap (jeszod), rajta a két kis lyukkal, amely a vért a föld alatti csatornába vezette; 2. a gyalogjáró (szovév); 3. a papok „járdája”; 4. a máglyák helye; 5. a nagy rámpa, amelyen a papok felmentek az oltárra; 6. a kis rámpák. Középmagasságban látható a vörös fonalból készült jelzőcsík.
Az égőáldozati oltár (mizbeach) dél felől nézve: 1. az alap (jeszod), rajta a két kis lyukkal, amely a vért a föld alatti csatornába vezette; 2. a gyalogjáró (szovév); 3. a papok „járdája”; 4. a máglyák helye; 5. a nagy rámpa, amelyen a papok felmentek az oltárra; 6. a kis rámpák. Középmagasságban látható a vörös fonalból készült jelzőcsík.

3. Itt113 harmincnyolc cella volt, tizenöt északon, tizenöt délen és nyolc nyugaton. Az északiak és a déliek [úgy voltak megalkotva, hogy] öt öt fölött és öt fölöttük.114 A nyugatiak: három három fölött és kettő fölöttük. Mindegyiknek három bejárata volt, egy a tőle balra levő cellába, egy a fölötte levő cellába, és az északkeleti sarok[ ban lévő cellában] öt bejárat volt, egy a jobb oldali cellába,115 egy a fölötte levő cellába, egy a körjáró rámpára, egy a [nagy kapuba vágott] kisajtóhoz és egy a Szentélybe.

4. A legalsó emelet terme öt [könyöknyi széles] (kb. 2,5 m) egy hatkönyöknyi plafonnal116 (kb. 3 m); a középső hat [könyöknyi széles] (kb. 3 m), hét [könyöknyi] (kb. 3,5 m) plafonnal; és a legfelső hét [könyöknyi] (kb. 3,5 m) széles, mert meg van írva: „Az alsó emelet belső szélessége öt sing, a középső szélessége hat sing és a harmadik szélessége hét sing volt,117 [és bemélyedéseket épített a ház körül kívülről, hogy az emeletek gerendái ne nyúljanak be a ház falaiba.]”

5. A cellák házában egy körjáró rámpa118 ment föl az északkeleti saroktól az északnyugati sarok felé, ezen szoktak felmászni a cellák tetejére. Aki felment [a körjáró rámpán], nyugat felé fordulva indult, végigment az egész északi oldalon, amíg megérkezett a nyugatihoz. Mikor elérte a nyugatit, dél felé fordult, és az egész nyugati oldalon ment tovább,119 míg elért a déli oldalhoz, mikor elérte a délit, akkor kelet felé fordult, végigment a déli oldalon, amíg eljutott a felső emelet bejáratához,120 amelynek a bejárata dél felé nézett. A felső emelet bejáratánál volt két cédrusfa oszlop, amelyeken föl szoktak mászni121 a Szentélynek a tetejére. Alacsony kövek sora jelölte a tetőn az elválasztást a Szentély és a Szentek Szentje között.122 A tetőn csapóajtók voltak, ezek a Szentek Szentjébe nyíltak, amelyeken a [javításokat végző] munkásokat dobozokban engedték le kötelekkel, hogy ne láthassák meg a Szentek Szentjét.

6. A Templom123 százkönyöknyiszer százkönyöknyi124 volt, és százkönyöknyi magas (kb. 50 × 50 × 50 m). Az alapja125 hatkönyöknyi (kb. 3 m), az [első szint] magassága negyven könyök (kb. 20 m), egykönyöknyi díszítő faburkolattal, a szivárgást összegyűjtő csatorna kétkönyöknyi,126 a tetőgerendák egy könyök, egykönyöknyi vakolat. A felső szint magassága negyven - könyöknyi volt, egykönyöknyi díszítő faburkolattal,127 a szivárgást összegyűjtő csatorna kétkönyöknyi, a tetőgerendák egy könyök, egy könyöknyi vakolat, háromkönyöknyi mellvéd, és egykönyöknyi a madarak elleni védelemnek.128 Jehuda rabbi azt mondja: „A madarak elleni védelem nem számít bele a méretekbe, hanem a mellvéd volt négykönyöknyi.”

Papok dolgoznak az Előcsarnokban (a szent kenyereket készítik elő). A kép jobb oldalán az Előcsarnok bejárata látható, amelynek nem voltak kapuszárnyai, a bal oldalon pedig a Szentély kapuja, amelynek dupla, azaz kétszer két befelé nyíló ajtószárnya volt. (A kép itt sem teljesen arányos, hiszen a Szentély kapuja kb. tíz méter magas volt.) A kapu mellett az északi kisajtó látható, valamint a III/8. misnában említett aranyszőlő.
Papok dolgoznak az Előcsarnokban (a szent kenyereket készítik elő). A kép jobb oldalán az Előcsarnok bejárata látható, amelynek nem voltak kapuszárnyai, a bal oldalon pedig a Szentély kapuja, amelynek dupla, azaz kétszer két befelé nyíló ajtószárnya volt. (A kép itt sem teljesen arányos, hiszen a Szentély kapuja kb. tíz méter magas volt.) A kapu mellett az északi kisajtó látható, valamint a III/8. misnában említett aranyszőlő.

7. Keletről nyugatra százkönyöknyi volt (kb. 50 m): az Előcsarnok fala öt [könyöknyi vastag] (kb. 2,5 m), és az Előcsarnok tizenegy [könyöknyi] (kb. 5,5 m); a Szentély falának [vastagsága] hat [könyöknyi] (kb. 3 m), és a belső része negyven [könyöknyi] (kb. 20 m), egykönyöknyi az elválasztás129 (kb. 0,5 m), és húszkönyöknyi (kb. 10 m) a Szentek Szentje. A Szentély fala hatkönyöknyi130 (kb. 3 m), a cellás rész hatkönyöknyi (kb. 3 m), és a cellás rész fala öt (kb. 2,5 m). Északtól dél felé hetvenkönyöknyi (kb. 35 m): a körjáró rámpa fala öt [könyöknyi vastag] (kb. 2,5 m), és a körjáró rámpa három [könyöknyi] (kb. 1,5 m), a cella fala öt (kb. 2,5 m), és a cella hat (kb. 3 m); a Szentély fala hat [könyök] (kb. 3 m), és a belső része húsz könyök (kb. 10 m); a Szentély fala hat [könyök] (kb. 3 m), és a cellás rész hat (kb. 3 m), és a cella fala öt (kb. 2,5 m), és a víz levezetésére szolgáló ereszcsatorna131 három könyök (kb. 1,5 m), és a fal öt könyök volt (kb. 2,5 m). Az Előcsarnok kiállt tizenöt könyöknyit (kb. 7,5 m) észak felé, és tizenöt könyöknyit dél felé, és ezt úgy hívták, hogy a[z állatok leölésére szolgáló] Kések Terme, mert itt szokták tartani a késeket.

A díszítésül szolgáló tölgyfa gerendák az Előcsarnok bejárata fölött.
A díszítésül szolgáló tölgyfa gerendák az Előcsarnok bejárata fölött.

A Templomépület alaprajza: a külső fal az Előcsarnok fala, ezen belül a cellás rész és a körjáró falszerkezete látható, a legbelső fal a Szenthely és a Szentek Szentje fala.
A Templomépület alaprajza: a külső fal az Előcsarnok fala, ezen belül a cellás rész és a körjáró falszerkezete látható, a legbelső fal a Szenthely és a Szentek Szentje fala.

A Szentély hátrafelé keskenyedett, a frontján pedig kiszélesedett, egy oroszlánra emlékeztetve, ahogy meg van írva: „Ah, Ariel, Ariel, a város, ahol Dávid lakott.”132 Ahogyan egy oroszlán hátrafelé keskenyedik, és a mellső része szélesebb, ugyanígy a Szentély hátrafelé keskenyedett, és a frontja szélesebb volt.

Ötödik fejezet

1. Az Udvar133 egésze száznyolcvanhét [könyöknyi] hosszú (kb. 93,5 m), és százharminc - öt [könyöknyi] (kb. 67,5 m) széles volt. Keletről nyugatra száznyolcvanhét volt (kb. 93,5 m). Az a tér, ahová az izraeliták134 feljöhettek, tizenegy könyöknyi (kb. 5,5 m); az a tér, ahová a papok feljöhettek, tizenegy könyöknyi volt (kb. 5,5 m). Az oltár harminckét [könyöknyi] (kb. 16 m); az Előcsarnok és az oltár között huszonkét könyöknyi tér volt (kb. 11 m). Az Előcsarnok százkönyöknyi (kb. 50 m), és tizenegy könyöknyi (kb. 5,5 m) volt a Kegyelem Trónja mögött.135

2. Északról délre százharmincöt könyöknyi volt (kb. 67,5 m). A rámpa és az oltár hatvankettő136 (kb. 31 m). Az oltártól a gyűrűkig volt nyolckönyöknyi (kb. 4 m), a gyűrűk helye huszonnégy (kb. 12 m). A gyűrűktől az asztalok [közepéig] négy (kb. 2 m); az asztalok [közepétől] a kis oszlopokig volt négy (kb. 2 m), a kis oszlopoktól a Templomudvar faláig nyolckönyöknyi (kb. 4 m), a maradék137 pedig a rámpa és a fal138 között volt, valamint abban a térben, amelyet a kis oszlopok foglaltak el.

3. A Templom Udvarában hat terem volt, három északon, három délen. A délen levők voltak: a Só Terme, a Bőrök Terme és a Mosóterem. A Só Terme: itt tartották az áldozatokhoz a sót. A Bőrök Terme: itt sózták be az áldozatok bőrét, és ennek a tetején volt a főpap bemerítkező medencéje az Engesztelés Napján. A Mosóterem: itt mosták a feláldozandó állatok [belsőségeit], és innen egy csigalépcső ment föl a Bőrök Termének a tetejére.

4. Északon pedig volt a Fa Terme, a Golá Terem és a Faragott Kő Terme. A Fa Terme: Eliézer ben Jaakov rabbi azt mondta: „Elfelejtettem, ezt mire használták.” Abba Saul azt mondja, ez volt a főpap terme, és ez a másik kettő között volt. A háromnak a teteje közös volt. A Golá Terem: itt volt egy állandó kút,139 benne egy kerékkel, innen nyerték a vizet az egész Templomudvar számára.

A Faragott Kő Terme: itt ülésezett Izrael nagytanácsa, és itt ítélkezett a papság fölött; és ha egy papot alkalmatlannak találtak,140 az fekete köntöst vett föl, becsavarta magát feketébe, és elment az útjára. Az a pap, akiben semmilyen alkalmatlanná tevő jellemzőt nem találtak, fehérbe öltözött, fehérbe csavarta magát, és bement szolgálni pap testvéreivel. Ők ünnepnapot tartottak, hogy nem találtatott hiba Áronnak, a papnak a magvában, és így szóltak: „Áldott legyen a Mindenható, 141 áldott legyen Ő, mert nem találtatott hiba Áron magvában!” És áldott legyen Ő, aki kiválasztotta Áront és az ő fiait, hogy Isten előtt álljanak, és szolgáljanak a Szentek Szentjének házában!

A hetvenegy tagú Szanhedrin ülésezik a Faragott Kő Termében, a háttérben látszik az udvar és az oltár. A terem egyik része az udvarhoz tartozott, ez szentnek minősült, a másik a sánchoz tartozott, az profánnak. A kép nem teljesen pontos, a teremnek abban a felében ugyanis, amely az udvar területére esett, nem volt szabad leülni, ezért a Tanács a sánchoz tartozó (északi) oldalon foglalt helyet félkörben, míg a papi származásúak a másik oldalon tartózkodhattak ugyan, de csak állva.
A hetvenegy tagú Szanhedrin ülésezik a Faragott Kő Termében, a háttérben látszik az udvar és az oltár. A terem egyik része az udvarhoz tartozott, ez szentnek minősült, a másik a sánchoz tartozott, az profánnak. A kép nem teljesen pontos, a teremnek abban a felében ugyanis, amely az udvar területére esett, nem volt szabad leülni, ezért a Tanács a sánchoz tartozó (északi) oldalon foglalt helyet félkörben, míg a papi származásúak a másik oldalon tartózkodhattak ugyan, de csak állva.

(Fordította és a jegyzeteket készítette: Ruff Tibor)   

Végjegyzetek

1 Avtinus (vagy Avtinasz) volt annak a papi családnak a feje, amelyik az illatáldozat összetételének a titkát birtokolta, s ezt éppen ebben a teremben szokták elkészíteni. Maga a terem az udvar (lásd lentebb) délkeleti oldalánál volt (az udvart ugyanis egy széles kőfal vette körül, amelyben több terem, illetve kamra is volt).

 – A Szikra Terme az udvar északi falának nyugati kapuja fölött volt, nevének eredete bizonytalan. Aseri szerint azért hívták így, mert nyitott volt a nap sugarai felé. Egy másik feltételezés szerint az oltár tüzéből lehetett innen valamennyit meg pillantani.

 – A Tűz Házát azért hívták így, mert állandóan tűz égett benne a papok számára, akiknek télen is mezítláb kellett járkálniuk a Templom kőpadlóján (mivel az szent föld), és csak egy lenruhát viseltek. Ez a terem is az udvar északi falának nyugati felében volt.

2 A Templom körüli legkülső fal és az általa körülzárt terület neve.
3 Héberül Azará, a Szentély épületét körülvevő udvar, amelyben az égőáldozati oltár volt. Károlinál: pitvar, mi mindenhol udvarnak fordítjuk. Ez magába foglalja az Izraeliták Udvarát is, míg a Nők Udvara ettől keletre volt.
4 Mert belül, az udvarban nem volt szabad leülni, azt viszont nem várták el tőlük, hogy egész éjjel álljanak.
5 Ahol a Szentek Szentjének új függönyeit szőtték. Ez a két terem alighanem az alatt volt, amelyben a papok virrasztottak.
6 A Szentek Szentjét nevezték így a Második Templomban, jóllehet abban nem volt ott a szövetség ládája.
7 Más változat szerint: „…ha valamelyik őr nem állt fel, amikor a templomőrség vezetője így köszöntötte: »Békesség neked! «, akkor kiderült, hogy elaludt…”
8 Nem tudni, hogy ezeknek volt-e valami közük Hulda prófétanőhöz, akit a 2Királyok 22:14 említ. Egyes közkeletű nézetek szerint e kapuk előtt volt a sírja, és innen nyerték ezek a nevüket. Kétségtelen, hogy Maimonidész a 11. században azt írja, hogy Hulda Jeruzsálem városán belül volt eltemetve (ami nagy különlegességnek számított). De lehet, hogy a kapuk azért kapták a nevüket, mert a hegy belsejébe vágott alagutakon keresztül, mintegy aluljáróként vezettek fel a Templom-hegy felszínére. A hulda ugyanis héberül vakondot, menyétet, ürgé t, pockot jelent.
9 Egy bizonyos Koponius nevű prokurátor követte Arkhe - laoszt a Júdea és Szamaria feletti uralomban i. sz. 6–7-ben (Josephus Flavius: Zsidók története. XVIII. 2 és 29), valószí nű - leg róla nevezték el ezt a kaput.
10 Valószínűleg úgy értendő, hogy a nyilvánosság nem használhatta, de volt egy speciális funkciója.
11 A zsidó hagyomány szerint ezzel emlékeztek meg arról, hogy a perzsa királyok engedélyezték a Templom újjáépítését.
12 Jeruzsálem keleti részén, ahol a vörös üszőt elégették.
13 Az Izraeliták Udvarának kivételével ez a kifejezés itt is magában foglalja az áldozatok bemutatására használt egész térséget, melyet természetesen fal vett körül.
14 Azért hívták így, mert ezen át szállították be az oltár tüzéhez szükséges fát.
15 Nevét arról kapta, hogy valószínűleg itt vitték be a – bizonyos fajta – áldozatokhoz szükséges állatokat. Más olvasat szerint az Elsőszülöttek (illetve Első Zsengék) Kapuja. Nem a leg - szentebb, hanem a „másodlagos szentségű” áldozatokat, köztük az állatok elsőszülöttjeit (vö. 2Móz 13:1–2, 11–16; 3Móz 27:26; 4Móz 3:13) vitték be rajta, valamint a föld termésének első zsengéit.
16 Egy bizonyos Pinhászról nevezték el, aki a főpapot szokta beöltöztetni.
17 Ahol a főpap mindennapi ételáldozatához szükséges lepényeket készítették.
18 Valószínűleg egyik oldalán nyitott volt, így világíthatott bele az oltár tüzének fénye, ahonnan talán a nevét is kapta – mivel úgy is fordítható: Villanás Terme.
19 Tudniillik a hátsó kijárata a sánc (hajil, hél) felé nyílt. A sánc egy meredek, töltésszerű, lépcsőkkel ellátott lejtő volt, amely körülvette az egész Templomot.
20 Tudniillik kicsit délebbre. A Szikra Terme az udvar északnyugati sarkához esett közel.
21 Az első kettő dél felé esett, ezek az Udvarba nyíltak, a második kettő észak felé, ezek a sánc felé nyíltak.
22 Betű szerint „kavicsok fejei”, az is lehet, hogy a padlóval egy szintben voltak, de eltérő színűek.
23 Erről az 1Makkabeus 1:46,59 és 4:36,46 tudósít.
24 Azoknak a papoknak, akik tisztátalanná lettek.
25 Hogy ellenőrizzék, semmit sem hagytak ott.
26 A falba építve.
27 A papok a nagycsaládok szerint voltak csoportokra osztva, amelyek rotációs rendszerben felváltva szolgáltak. Ezeket nevezték az „atyák házainak”. A 24 papi nagycsalád (lásd 1Krón 24:1–19) hetenkénti váltás szerint szolgált, így évente kétszer került sor egy-egy családra, a nagy ünnepeken pedig mindannyian jelen voltak.
28 Betű szerint „a papság virágai”, azok a papok, akik koruknál fogva éppen csak beléptek a szolgálatba.
29 Más olvasat szerint: „matracán”.
30 A Templom kapui éjjel mindig zárva voltak.
31 Ez az utalás nem világos. A lévita talán azért aludt ott – nappal –, mert őrszolgálata éjjel kezdődött, azaz a Templom zárása után kelt fel, és indult az őrhelyére.
32 Héberül meszibbá, szó szerint körjáró. Hollis szerint csak egy folyosó volt, nem lépcső.
33 A héber bírá jelentése palota, erőd. Magát a fallal körülvett Templom-hegyet jelentheti vagy valami kiegészítő épület lehetett a Szentély északnyugati oldalán.
34 A „Templom-hegy” kifejezés alatt valószínűleg a Templom környékének azt a részét kell értenünk, amely az udvaron kívül, az udvar fala és a külső fal között terül el. Ez a térség nem volt határozottan megszentelve, de különleges tisztelettel kellett viszonyulni hozzá: nem volt szabad bottal, vagy pénzes erszénnyel belépni, vagy átjáróként használni, hogy az ember lerövidítse az útját. Hollis szerint az ennek megfelelő terület a mai Haram-es-Serifen 23 690 m² a déli oldalon, 13 935 m² a keletin, 8 631 m² az északin, és 8 417 m² a nyugatin, amely összesen 45 383 m², amely megközelítőleg egy 500 könyöknyi (213 m) oldalú négyzetet eredményez. (Ebben az esetben egy könyök 43 cm.)
35 Lásd az előző jegyzetet.
36 Mert a legtöbben a déli oldal felől érkeztek.
37 A belépés után jobbra indultak, még akkor is, ha a céljuk bal felé esett, így egy kört leírva közelítették meg azt. A Templom- hegyen az ünnepek alkalmával százezres tömeg is össze - gyűlhetett, hogy áldozatait bemutassa, ezért volt szükség a „jobbra tarts” közlekedési szabály alkalmazására, mint egy körforgalomban.
38 Szó szerint: „hogy visszahozzanak”.
39 Vagyis mintha szükséges lett volna, hogy megváltoztassák véleményüket.
40 Kiközösítés alá ugyanis rendszerint olyan véneket (presbitereket) helyeztek, akik nem fogadták el a többség által hozott rendelkezést.
41 Tudniillik a Templom-hegyen belül.
42 Héberül szoreg. A zsidó kommentátorok szerint ez egy rácsozatos (rostélyos, áttört) munka volt, mivel a szarag gyök jelentése: összefon, egymásba fon. De Josephus Flavius szerint kőből volt. Egyes források szerint erre a kőfalra volt felírva a figyelmeztetés, hogy nem zsidók halálbüntetés terhe mellett nem léphetnek be mögéje. A szoreg közvetlenül a sánc kezdeténél lehetett.
43 Lásd 1Makkabeus 9:54–55.
44 Az udvarba Istent imádni igyekvők tették ezt.
45 Héberül hajil vagy hél. Ez egy, a Templom-hegy szintjével azonos szintben lévő körsétány az Udvar körül, vagy egy meredeken emelkedő, töltésszerű lépcsősor, amely az egész Udvart (beleértve a Nők Udvarát is) körülfutotta.
46 A lépcsők vezettek fel a körsétánytól a Nők Udvarába.
47 Azok szélessége egy könyöknyi volt.
48 Mert az negyven könyöknyi magas és húsz könyöknyi széles volt.
49 Állítólag amikor a kaput adományként a Templomba szállító hajó elsüllyedt, a színréz kapu fennmaradt a vízen. Valószínűleg azonos az Apostolok cselekedeteiben szereplő Ékes Kapuval.
50 Összhangban a bibliai utasítással: „És vegyen Eleázár, a pap annak véréből az ő ujjával, és hintsen a gyülekezet sátorának eleje felé annak véréből hétszer.” (4Móz 19:4) Három fal állt az Olajfák hegye és a Szentély között: a Templom-hegy fala, a Nők Udvarának fala és a Nők Udvarát az Izraeliták Udvarától elválasztó fal.
51 Nem teljesen bizonyos, hogy ezek a termek az udvaron belül, vagy ahhoz kívülről kapcsolódva helyezkedtek-e el.
52 Nem világos, hogy ez negyven könyöknyi oldalú négyzetet jelent-e.
53 Ez 46:21–22. A héber keturot szót a rabbik a kátár gyökkel hozzák összefüggésbe, amelynek jelentése: füstölni. Ebből következtetnek arra, hogy e termeknek nem volt tetejük, mivel a füst akadálytalanul szállhatott belőlük fölfelé.
54 4Móz 6:18.
55 Ahol megfürödtek, hogy megtisztuljanak, mielőtt az áldozati vért a hüvelykujjukra kenték.
56 Szó szerint: „az Olaj házának terme”.
57 A Vízmerítés ünnepén, amely a legnagyobb ünnepnek számított: a férfiak egész éjjel táncoltak a Nők Udvarában, a legnagyobb tekintélyű rabbik szólótáncokat adtak elő, a nők pedig a fenti erkélyről nézhették.
58 Zsolt 120–134.
59 Ez szintén csak a Vízmerítés ünnepén volt így. Egyéb napokon a léviták bent, a papi udvarban énekeltek az erre a célra létesített lépcsőzetes emelvényen.
60 Héberül duhán, ahol a zenész léviták álltak, amikor az áldozatokat kísérő zsoltárt eljátszották. Elképzelhető, hogy ez egy mozgatható emelvény volt.
61 A Templom megszentelt területének egésze az Izraeliták Udvarától a Szentek Szentjéig.
62 Az udvarba Istent imádni érkezőknek. A rabbik szerint ezeket a szoreg tizenhárom kapujánál kellett elvégezni, de Abba Josszi ben Chanan eltérő álláspontot vallott.
63 Ezek nem szükségképpen a külső falban voltak.
64 Ezen át hozták be az állatok elsőszülöttjeit.
65 Vö. Ez 47:1.
66 Amely talán a nők számára kijáratként funkcionált.
67 Amelyen át talán a léviták behozták a hangszereiket.
68 Vö. 2Kir 24:8–16.
69 Miután utolsó látogatását tette a Templomban.
70 Nem magán a kapun, hanem mellette, s emiatt ez két külön kapunak számított.
71 Úgy, mint az oltár alapja.
72 Mint egy egykönyöknyi magas és egykönyöknyi széles lépcső, amely az oltár mentén futott végig.
73 A szöveg itt nem említi, hogy a gyalogjárótól ismét emelkedett háromkönyöknyit, amint ezt a Szentírásból tudjuk (2Móz 27:1).
74 A magasságuk is egykönyöknyi volt, így az oltár teljes magassága tízkönyöknyi.
75 A szarvak területét teljesen leszámítva.
76 Tudniillik egykönyöknyit az alap és ötöt a gyalogjáró.
77 Szó szerint: „amikor a fogság gyermekei feljöttek”.
78 Így mondja a szöveg. A helyes olvasat mégis az, hogy „délen”.
79 Tudniillik a nagy gamma egy négyzet két oldala.
80 Tudniillik az oltáron égő tűz helye.
81 Ez 43:16.
82 Ez 43:16.
83 Maimonidész számítása szerint ez a „közép” huszonhat tenyérnyi (2,6 m) magasan van a földtől.
84 A bűnért való áldozatként hozott állatok, valamint az egészen égő áldozatul hozott madarak vérét a vonal fölötti részre, míg a többi áldozat vérét a vonal alatti részre fröcskölték.
85 Tudniillik a maradék vért ide öntötték, amely megmaradt az oltár oldalára hintés után.
86 Ez egy föld alatti csatorna volt, egészen le a Kidron völgyébe. Jézus és az apostolok korában peszahkor egyetlen délután alatt mintegy 250 ezer bárány vérét öntötték az oltár oldalára a Törvénynek megfelelően, ha nem vezették volna el így, akkor az egész Templom-hegy vérben úszott volna.
87 Hogy föl tudják emelni annál fogva.
88 Ide folyt az italáldozat bora is.
89 Tudniillik az alvadt vértől egy idő után eldugult volna. A rabbinikus hagyomány szerint ezt a tisztítást hetvenévente egyszer végezték el papi származású gyerekek, fiatalok, akik még befértek az aknába, s ugyanakkor származásuknál fogva beléphettek az udvar területére.
90 Amíg felismerhetetlenné nem váltak, akkor kivették és elégették őket. A madarakat az oltárnál ölték meg, ezért ha akkor találtak bennük valami hibát, amely alkalmatlanná tette őket az áldozatra, már nem lehetett őket kivinni onnan.
91 Jeremiás 6:1 említi ezt a helyet, nem volt messze Jeruzsálemtől.
92 Hogy bizonyos legyen: eke sohasem ért hozzájuk.
93 Faásókkal.
94 Abroncsok, amelyek segítségével az áldozati állatokat rögzítették, hogy egy helyben maradjanak.
95 Vö. 2Móz 30:18.
96 Vagy más olvasat szerint: cédrusfa gerendák.
97 Rendkívüli magassága (száz könyök, azaz 50 m, vagyis egy mai 17 emeletes ház magassága!) miatt állt fenn ez a veszély.
98 Amelyek díszítésként voltak felrakva az Előcsarnok felső emeletének ablakaiba. Nem szórakozásból csinálták ezt – szórakozni tilos volt a Templomban –, hanem hogy ellenőrizzék, megfelelő rendben vannak-e.
99 Zak 6:14.
100 Héberül hékhál, a Szentélyt jelenti, a teljes Templomépület belső részét, a Szenthelyet és a Szentek Szentjét, megkülönböztetve az Előcsarnoktól.
101 És hat könyöknyi vastag volt (a fal és benne az ajtónyílás).
102 A Szentély felé.
103 Ez 41:23.
104 Vagyis a külső kapuszárnyak csak derékszögben nyíltak, a belsők azonban 180 fokban.
105 Tudniillik a külső kapuszárnyak.
106 Kicsit beljebb a fal élénél.
107 Két szárnyuk volt, amelyek zsanérokkal kapcsolódtak.
108 Ez 41:24.
109 Azaz a Szentély kapujának.
110 Ez 44:2.
111 Héberül tá, egy kis helyiség a Szentély falában, részletesen lásd később.
112 A vastag falban volt belül egy folyosó, amelyen haladva a külső és belső kapuszárnyak közötti térbe érkezett meg a pap.
113 A Szentély körül.
114 Tudniillik három emeletnyi, mindegyiken öt-öt cella.
115 Amelyen át a Szentélybe is be lehetett menni.
116 Amikor a Szentély fala elérte a legalsó emelet termeinek a tetejét, egykönyöknyivel elkeskenyedett, és ez a beugró szolgált támasztékul a termek teteje gerendáinak.
117 1Kir 6:6. 118 Szó szerint körjáró (meszibbá), egy emelkedő, amely az északi cellák keleti oldalának földszintjéről indult a nyugati oldalon lévők tetejére, onnan a következő emeletre a nyugati kamrákon át, majd a második emelet tetejéről a harmadik tetejére a déli kamrák mentén a Szentély tetejéig.
119 Az első emeleti cellák tetején.
120 Ez a terem a Szentek Szentje – és a Szenthely – fölött volt.
121 Gyűrűk vagy kampók segítségével.
122 A kövek pontosan az elválasztófüggöny fölött voltak.
123 Itt a hékhál szó magában foglalja az Előcsarnokot és a Szentélyt is.
124 Elöl, mert hátul keskenyebb volt, mint azt lejjebb kifejti. Flavius szerint Nagy Heródes először százhúsz könyöknyi (60 m) magasra építette, hogy elérje a salamoni Templom előcsarnokának magasságát, de 10 m-t megsüllyedt az épület, így csak 50 m magas lett.
125 Az alsó kőtömbök vagy döngölt föld, amin az egésznek a súlya nyugodott.
126 Amely védelmet biztosított arra az esetre, ha a felső szint beázott volna (Maimonidész szerint).
127 Egy vésetekkel és figurákkal díszített faburkolat.
128 Szó szerint: „a hollók megemésztője”, könyöknyi magas, hegyes fémrudak, amelyek megakadályozták a madarakat, hogy leszálljanak, nehogy a csőrükből valamilyen döglött tisztátalan kisállatot ejtsenek az Udvarba.
129 A két függöny, köztük egykönyöknyi térrel, amelyek elválasztották a Szentek Szentjét a Szenthelytől.
130 A Templom nyugati fala, amely körülveszi a Szentek Szentjét is.
131 Ez valójában a körjáró rámpa folytatása volt a déli oldalon, és azért nevezték így, mert volt benne egy vízvezeték a rézmedence számára.
132 Ézs 29:1. Ariel jelentése: Isten oroszlánja.
133 A Templom Udvara. Ezt a területet úgy is hívták: „az isteni jelenlét tábora”.
134 Szó szerint „az izraeliták lábai lépéseinek helye”.
135 Pontosabban a Templom nyugati fala mögött, lásd fentebb.
136 A feljáró alapja valószínűleg 30 könyöknyi volt.
137 A 135 könyöknyiből.
138 Tudniillik a déli fal.
139 Feltételezik, hogy ezt a fogságból visszatérők ásták. A golá szót ugyanis fogságnak (galut) is értelmezhetjük.
140 Például ha az anyja elvált nő volt vagy testi hiba miatt stb.
141 Héberül Ha-Makom, szó szerint: „A Hely” – Isten egyik helyettesítő neve a rabbinikus szóhasználatban, nyilván az isteni jelenlétre utal.