2003. december

Bibliafordítás

Pál apostol levele a Rómaiakhoz

Görög eredetiből fordította: Ruff Tibor, Csalog Eszter

A fordítást az eredetivel egybevetették és ellenőrizték: Flaisz Endre, Rugási Gyula
A magyar szöveget szerkesztették, és a jegyzeteket készítették: Ruff Tibor, Csalog Eszter, Flaisz Endre, Rugási Gyula
Munkatársak: Hack Márta, Surjányi Csaba, Lanstyák István
A keresztutalás-rendszert készítették: Pécsi Tibor
A térképek Johanan Aharoni – Michael Avi-Jonah Bibliai Atlasz című könyvéből származnak, közlésük joga a Szent Pál Akadémiáé

Copyright © Hit Gyülekezete – Szent Pál Akadémia
Jelen bibliafordítás teljes szövege a hozzá tartozó jegyzetekkel és keresztutalás-rendszerrel együtt a Hit Gyülekezete és a Szent Pál Akadémia jogtulajdona. Minden jog fenntartva.


1. fejezet

1Pál, Krisztus Jézus szolgája, 1 elhívott apostol, aki el van különítve2Isten Örömhíre3 számára, 2amelyet előre megígért prófétái által a szent Írásokban 3Fia felől – aki testileg Dávid magvából származott, 4de a szentség Szellemét tekintve erőben Isten Fiának bizonyult a halottak közül való föltámadás által4 –, Jézus Krisztus, a mi Urunk felől; 5aki által kegyelmet és küldetést5 kaptunk arra, hogy a hitben engedelmeskedjünk6 az ő nevéért minden nemzetben, 6 akik között ti is éltek, 7 Jézus Krisztus elhívottjai; 7 mindnyájatoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, szent elhívottaknak:

Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi Atyánktól,
és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól! 8

8Mindenekelőtt9 hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, mert hiteteknek híre van az egész világon. 9Mert az Isten a tanúm, akinek szellememmel szolgálok Fia Örömhírében, hogy szüntelenül eszembe juttok, 10és mindig kérem imáimban, bárcsak végre már szerencsés utam adódna az Isten akaratában, hogy eljussak hozzátok. 11Mert vágyódom látni titeket, hogy átadhassak nektek valamilyen szellemi ajándékot, azért, hogy szilárdan álljatok – 12vagyis hogy köztetek fölbátorodjunk10 veletek együtt, kölcsönösen, mind a ti, mind az én hitem által.

13 És nagyon szeretném, ha tudnátok, 11 testvérek: többször elhatároztam, hogy elmegyek hozzátok – de egész mostanáig akadályoztatva voltam –, hogy köztetek is szert tegyek némi haszonra, 12 ahogyan a többi nemzetben is. 14 Adósuk vagyok mind görögöknek, mind barbároknak, bölcseknek éppúgy, mint tudatlanoknak: 13 15 ezért, ami engem illet, kész vagyok hirdetni az Örömhírt nektek is, akik Rómában vagytok. 16 Mert nem szégyellem az Örömhírt, hiszen Isten szabadító ereje14 az mindazok számára, akik hisznek – először zsidóknak, de görögöknek is. 17 Hiszen Isten igazságossága15 tárul föl16 abban hitből hitbe, amint meg van írva:

„Az igaz17 pedig hitből fog élni.”

18 Mert nyilvánvalóvá válik18 Isten haragja19 a mennyből az igazságot20 igazságtalansággal akadályozó emberek összes istentelensége és igazságtalansága ellen – 19 hiszen mindaz, ami megismerhető az Istenből, szemmel látható közöttük, mert az Isten láthatóvá tette számukra. 20 Hiszen mindaz, ami Belőle láthatatlan – azaz örökkévaló ereje és isteni természete –, a világ teremtése óta a teremtményekből megértve meglátható, azért, hogy nekik ne legyen mentségük: 21 mivelhogy az Istent megismerték, de mégsem dicsőítették Őt Istenként, hálát sem adtak Neki, hanem értelmetlen beszélgetéseket folytattak, 21 és tudatlan szívük elsötétült. 22 22 Miközben bölcseknek tartották magukat, ostobákká váltak, 23 és a halhatatlan Isten dicsőségét fölcserélték halandó embert, madarakat, négylábúakat és csúszómászókat ábrázoló képmásokkal. 24 Amiért is az Isten pedig kiszolgáltatta őket szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hadd gyalázzák meg a testüket egymással; 25 mindenkit, aki az Isten igazságát23 hazugságra cserélte föl, és inkább tisztelte és szolgálta a teremtményeket, mint a Teremtőt, aki mindörökké áldott, ámen!

26 Ezért szolgáltatta ki őket az Isten a gyalázat szenvedélyeinek: hiszen a közöttük lévő nők is fölcserélték a természetes nemiséget a természettel ellenkezőre, 27 és hasonlóképp a férfiak is, akik elvetve a női nemmel való természetes szexuális életet, sóvárgásukban egymás iránt lobbantak lángra, és megtették ezt az ocsmányságot, férfiak férfiakkal, a tévelygésükért járó fizetséget pedig megkapták önmagukban. 28 És ahogy ők sem tartották érdemesnek megőrizni az Istent az ismeretükben, úgy az Isten is kiszolgáltatta őket az érdemtelen gondolkodásmódnak, 24 hogy olyanokat tegyenek, amiket nem kellene; 29akik megteltek mindenféle igazságtalansággal, paráznasággal, romlottsággal, kapzsisággal, gonoszsággal; tele vannak irigységgel, gyilkossággal, viszálykodással, ravaszsággal, jellemtelenséggel; besúgók, 25

30 rágalmazók, 26 Istent gyűlölők, gátlástalanok, 27 gőgösek, dicsekvők, találékonyak a gonoszságban, a szüleiknek engedetlenek,

31 értetlenek, szerződésszegők, szeretetlenek, könyörtelenek – 32 akik megismerték ugyan az Isten rendeletét, hogy akik ilyeneket művelnek, megérdemlik a halált, mégis nemcsak hogy megteszik ezeket, hanem még helyeslik is, ha valaki így cselekszik!


1 Szolgája: szó szerint: rabszolgája, de Isten embereire vonatkoztatva általában inkább szolgának fordítottuk, mert a rabszolga szó alatt ma egészen mást értenek, mint akkoriban. (Erről bővebben lásd a Szolga, rabszolga címszót e bibliafordítás Evangélium címmel könyv alakban megjelent részének fogalommagyarázatában a 317–318. oldalon. [Kiadta: Hit Gyülekezete, Szent Pál Akadémia, 2001.])

2 El van különítve: vagy: külön van választva. A héber párús görög megfelelője (ebből ered az elkülönülőt jelentő, eredetileg pozitív jelentésben használt farizeus szó is), amely az Isten szolgálata miatt a világi, tisztátalan, szentségtelen dolgoktól való elkülönülésre utal.

3 Örömhíre: a görög euangelion szót, melyet hagyományosan evangéliumnak fordítanak, ebben a levélben eredeti jelentése (örömhír, győzelmi hír, jó hír) szerint fordítottuk mindenhol. Egyes helyeken (például: 10:15–16) ugyanis csak így érthető meg, amit Pál mond. (Erről bővebben lásd az Evangélium címszót az Evangélium című könyv fogalommagyarázatában a 300. oldalon.)

4 Aki testileg Dávid magvából… a halottak közül való föltámadás által: szabadabb, magyarázó fordításban: aki testileg Dávid magvából származott, ugyanakkor a szentség Szellemének szempontjából, erejét tekintve Isten Fiának bizonyult azáltal, hogy föltámadt a halottak közül.

5 Küldetést: mivel a küldetés görögül aposztolé, ezért az apostolságra is utal, tehát így is fordítható: apostoli küldetést, apostolságot.

6 Arra, hogy a hitben engedelmeskedjünk: szó szerint: a hit engedelmességére.

7 Akik között ti is éltek: vagy: akik közé ti is tartoztok.

8 Pál … Jézus Krisztustól: Pál apostol e különlegesen hosszú mondatai nehéz dilemma elé állítják a bibliafordítókat. Az ennyire hosszú mondatok ugyanis még az ilyesmit eléggé jól tűrő héber és görög nyelvben is szokatlanok, így ezt Pál egyéni stílusjegyének kell tekintenünk. Emiatt sok bibliafordításban feltördelik ezeket rövidebb mondatokra a könnyebb érthetőség kedvéért. Mi inkább megmaradtunk Pál stílusa mellett, mert úgy gondoljuk, hogy nem tekinthető véletlennek ez a jelenség: jól kifejezi az apostol szívéből profetikusan, megállíthatatlan folyamként áradó üzenet erejét. És ha ő – akiről „kollégája”, Péter azt írta: „leveleiben vannak némely nehezen érthető dolgok” – nem tett engedményeket olvasói szellemi és intellektuális erőtlenségének, hanem esetenként nehéz feladat elé állította őket mondatainak megértését illetően, akkor mi sem tehetünk másképp.

9 Mindenekelőtt: szó szerint: először.

10 Fölbátorodjunk: a görög parakaleó jelentései alapján még így is fordítható: megvigasztalódjunk, fölbuzduljunk stb.

11 Nagyon szeretném, ha tudnátok: szó szerint: És nem akarom, hogy ne tudjátok – de az indogermán nyelvekben, így itt is, a kettős tagadás erőteljes állítást fejez ki.

12 Haszonra: szó szerint: gyümölcsre.

13 Bölcseknek éppúgy, mint tudatlanoknak: mivel ez itt nemcsak a természetes adottságokra, hanem a képzettségre is vonatkozik, úgy is fordítható: művelteknek/képzetteknek éppúgy, mint műveletleneknek/képzetleneknek. (A bölcsesség szó alapjelentése ugyanis mind a héberben, mind a görögben egyaránt: hozzáértés.)

14 Isten szabadító ereje: szó szerint: Isten ereje a szabadításra/megmentésre. A görög szódzó, szótéria szavak (melyek pontosan megfelelnek a héber jásá, jesuá jelentésének) a Bibliában az evilági és az örökkévaló élet minden területére vonatkozó szabadulást, megmenekülést fejezik ki: tartalmazzák a bűnbocsánat, a megigazulás, a gyógyulás, a démonoktól való szabadulás, az áldás, a gondviselésben való részesülés, a bővelkedés, általában minden problémából, bajból való megmenekülés, valamint az örök élet és örök üdvösség fogalmát. Mi ezt a szót mindenhol szabadításnak vagy megmenekülésnek fordítjuk, de fölhívjuk a kedves Olvasó figyelmét, hogy a fölsorolt jelentéseket mind bele kell értenie ebbe a kifejezésbe!

15 Igazságossága: a dikaioszüné szót, melynek pontos jelentése jogszerűség, igazságosság, néha pedig megigazulás, a magyarban megszokottól eltérően nem igazságnak (ez a görögben alétheia) fordítjuk, mivel a két fogalom különbözik egymástól. (Erről bővebben lásd az Igazságosság, megigazulás, valamint a Valóság, igazság címszót az Evangélium című könyv fogalommagyarázatában a 303., illetve a 322. oldalon.)

16 Tárul föl: a görög az apokalüptó igét használja (vö. apokalüpszisz), azaz: lelepleződik, kiderül, kinyilatkoztatik.

17 Igaz: a görögben itt is dikaiosz, azaz igazságos, jogszerű áll, de mivel a magyarban ez már erőteljesen rögzült az „igaz ember” szókapcsolatban, ezért ebben az összefüggésben meghagytuk így.

18 Nyilvánvalóvá válik: vagy: kinyilatkoztatik (a görög itt is az apokalüptó igét használja, mint az előző versben). A szó a görögben is folyamatos jelen időben áll mindkét helyen, de ez – a magyarhoz hasonlóan – jelenthet jövő időt is.

19 Haragja: a szó büntetést is jelent (több helyen így is fogjuk fordítani).

20 Igazságot: vagy: valóságot.

21 Értelmetlen beszélgetéseket folytattak: szó szerint: vitáikban/beszélgetéseikben/okoskodásaikban/elmélkedéseikben hiábavalókká/eredménytelenekké váltak.

22 Tudatlan szívük elsötétült: vagy: ostoba/értetlen szívük megvakult.

23 Igazságát: vagy: valóságát.

24 És ahogy ők sem tartották érdemesnek… érdemtelen gondolkodásmódnak: szójáték: ők nem tartották érdemesnek (edokimaszan) megtartani Istent ismeretükben, az Isten meg átadta őket az érdemtelen (adokimon: megtartásra érdemtelen, értéktelen) gondolkodásmódnak...; szabadabban fordítva: És ahogy ők nem tartották érdemesnek megőrizni Istent az ismeretükben, úgy Isten pedig kiszolgáltatta őket olyan gondolkodásmódnak, amelyet nem érdemes megőrizni... A gondolkodásmódnak fordított szó a görögben nusz, ami pedig elsősorban a mélyebb, szívbeli, szellemi értelemre, a szív fölfogóképességére utal.

25 Besúgók: vagy: suttogók, rágalmazók, pletykálkodók.

26 Rágalmazók: szó szerint: rossz beszédűek, rágalmazók.

27 Gátlástalanok: a hübrisztosz nagyon gazdag tartalmú kifejezés (a hübrisz mint főbűn központi jelentőségű az antik görög erkölcsi gondolkodásban): egészen pontosan olyan embert jelent, aki nem ismerve a mértéket vakmerően áthágja az isteni és emberi határokat, túllép az erkölcsi korlátokon gőgtől, kevélységtől indíttatva. A fogalom magában foglalja az erőszakos föllépést és a szabadjára engedett kívánságokat is (paráznaság, bujaság, telhetetlenség). A görög köznyelvben jelentései tehát: gőg, dölyf, kevélység; önhittség, elbizakodottság; kihívó viselkedés, féktelenség; arcátlanság, csúfolódás; istentelenség, Isten elleni lázadás; kéjvágy, bujaság; vadság; bántalmazás, sértés, meggyalázás; nemi erőszak; súlyos testi sértés; erőszakosság, vadság; vakmerőség.


A cikk folytatódik!

A cikk teljes szövege megtalálható az Új Exodus nyomtatott változatában. A magazin megvásárolható bármely Hit Gyülekezetéhez tartozó helyi gyülekezetben és a nagyobb újságosboltokban (City- és Relay Press). A teljes szöveg az Interneten is elérhetővé válik a következő szám megjelenésekor.