2005. szeptember

Bibliafordítás

Pál apostol levele a kolosszéiekhez

A fordítást az eredetivel egybevetette és ellenőrizte, a magyar szöveget szerkesztette, és a jegyzeteket készítette: a Szent Pál Akadémia Újszövetség-fordító bizottsága (Csalog Eszter, Grüll Tibor, Ruff Tibor, Rugási Gyula, Surjányi Csaba, Tóth Eszter)

A keresztutalás-rendszert készítették: Szobota Zoltán, Pécsi Tibor

A térképek Yohanan Aharoni – Michael Avi-Yonah Bibliai Atlasz című könyvéből származnak, közlésük joga a Szent Pál Akadémiáé

© Hit Gyülekezete – Szent Pál Akadémia A jelen bibliafordítás teljes szövege a hozzá tartozó jegyzetekkel és keresztutalás-rendszerrel együtt a Hit Gyülekezete és a Szent Pál Akadémia jogtulajdona. Minden jog fenntartva!


1. fejezet

1Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timotheosz, a testvér 2a kolosszéi szenteknek és Krisztusban hívő testvéreknek:

Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi Atyánktól
és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól!

3Hálát adunk Istennek, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyjának, mindig imádkozva értetek, 4mert hallottunk Jézus Krisztusba vetett hitetekről, és hogy minden szent iránt szeretettel vagytok 5az egekben nektek fenntartott reménységért, amelyről már előre hallottatok az evangélium igazságának beszédében; 6mert ez eljutott hozzátok, s ahogyan az egész világon is jelen van, gyümölcsöt terem és növekszik, ugyanúgy bennetek is, attól a naptól fogva, hogy meghallottátok és megértettétek Isten kegyelmét igazságban, 7úgy, ahogy megtanultátok azt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki hűséges szolgája értetek Krisztusnak, 8s aki be is mutatta nekünk a ti szereteteteket Szellemben.

9Ezért mi is – attól a naptól fogva, hogy ezt hallottuk – szüntelenül imádkozunk értetek, kérve, hogy teljesedjetek be az Ő akaratának felismerésére teljes bölcsességgel és szellemi megismeréssel; 10hogy az Úrhoz méltó életmódot folytassatok az Ő tetszését keresve mindenben, gyümölcsöt teremve mindenféle jó cselekedettel, és növekedve az Isten megismerésében, 11minden erővel egyre erősödve az Ő dicsősége uralmának megfelelően mindennek az elviselésére és béketűrésre örömmel, 12hálát adva az Atyának, aki alkalmassá tesz minket arra, hogy átvegyük részünket a szentek örökségéből a világosságban; 13aki kiragadott bennünket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretete Fiának királyságába,

14akiben a megváltásunk van az Ő vére által,
a bűnök bocsánata;
15aki a láthatatlan Isten képe,
az egész teremtés elsőszülöttje;
16mert Őbenne teremtetett minden
az egekben és a Földön:
a láthatók és a láthatatlanok,
akár trónszékek, akár uralmak,
akár fejedelemségek, akár hatalmak1
mindezek általa és Érte lettek teremtve,
17és Ő van minden előtt,
és minden Őbenne illeszkedik egybe,
18és Ő az egyház testének feje,
Ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül,
hogy mindenben Ő legyen az első! 2

19Mert úgy tetszett az Atyának, hogy Benne lakjék az egész teljesség, és 20általa békítse ki magával a mindenséget, miután keresztje vérével a földiek és égiek körében egyaránt békességet szerzett.

21Titeket is, akik régebben – mikor még gonosz cselekedeteken járt az eszetek – elidegenültek és ellenségek voltatok, 22most kibékített az Ő hús-vér testével, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson titeket maga elé; 23feltéve, ha megmaradtok a hitben szilárdan megalapozva, ki nem mozdulva az evangélium reménységéből, amelyet hallottatok, amely hírül adatott az egész teremtett világon az ég alatt, s amelynek én, Pál, szolgája lettem.

24Most örvendezem a tiértetek elviselt szenvedések között, és igyekszem újra meg újra betölteni a Krisztust ért nyomorúságok testemben levő hiányait az Ő testéért, amely az egyház, 25amelynek szolgája lettem az Isten rám vonatkozó terve3 szerint, hogy beteljesítsem rajtatok Isten Igéjét, 26a titkot, amely korszakokon és nemzedékeken át rejtve volt az emberek elől – most pedig láthatóvá vált az Ő szentjei számára, 27akiknek az Isten tudtára akarta adni, hogy milyen bőséges a nemzetek között e titok dicsősége: amely a Krisztus bennetek, a dicsőség reménysége, 28akit hirdettünk nektek, intve minden embert és tanítva minden embert teljes bölcsességgel, hogy minden embert tökéletességre juttassunk Krisztusban. 29Ezért fáradozom4 én, küzdök az Ő erejének megfelelően, amely hatalommal működik bennem.

1Akár fejedelemségek, akár hatalmak: a fejedelemségeket, hatalmasságokat jelentő görög szavaknak (arkhai, exusziai) kétféle értelme van: egyrészt személytelen jelentésük (arkhai = fejedelemségek, exusziai = hatalmak/hatalmi területek stb.), ilyenkor a pozíciókat jelölik; másrészt van személyes jelentésük (fejedelmek, hatalmasságok), ilyenkor a pozíciókat betöltő személyekre vonatkoznak. Ez utóbbi esetben ismét kétféle értelmük lehet: szellemi személyekre, illetve emberekre is vonatkozhatnak. Mindez azt fejezi ki, hogy a biblikus gondolkodásban a világmindenség minden hierarchikus pozíciója mögött/fölött egy szellemi lény áll – a pozíciót pedig a Földön emberi személyek töltik be: a hatalom struktúrája ilyen háromság képét mutatja (szellem–pozíció–ember). Hogy egy adott szöveghelyen melyiket kell értenünk, azt a szövegkörnyezet dönti el (az Ef 6:12 például egyértelműen a szellemi lényekre, a Tit 3:1 viszont egyértelműen emberekre vonatkozik stb.). Ezen a helyen a trónok és uralmak személytelen említése a személytelen jelentésre utal, a hierarchikus pozíciók, az uralmi rend megteremtéséről van szó, azaz: fejedelemségek és hatalmak. (Lásd még Dán 10:5–21.)

2…akiben… legyen az első: a héber verselés, a gondolatritmus (parallelizmus) hirtelen megjelenése arra utal, hogy itt esetleg prófétikus, ihletett beszéddel, sőt talán dallal, „himnusszal” állunk szemben – egyes kiadások ezért itt a verses tördelési formát követik.

3Isten rám vonatkozó terve: szó szerint: az Isten háztartásvezetése/igazgatása.

4Fáradozom: a magyar szó nem fejezi ki eléggé, hogy itt a görög valóban kimerítő munkára utal.