2005. június

Bibliafordítás

Pál apostol első levele a Thesszalonikaiakhoz

Görög eredetiből fordította: Csalog Eszter

A fordítást az eredetivel egybevetették és ellenőrizték: Grüll Tibor, Ruff Tibor
A magyar szöveget szerkesztették, és a jegyzeteket készítették: Grüll Tibor, Ruff Tibor, Csalog Eszter
A keresztutalás-rendszert készítették: Pécsi Tibor, Dittel Szilvia, Zilahy Zsuzsanna
A térképek Johanan Aharoni – Michael Avi-Jonah Bibliai Atlasz című könyvéből származnak, közlésük joga a Szent Pál Akadémiáé

Copyright © Hit Gyülekezete – Szent Pál Akadémia
Jelen bibliafordítás teljes szövege a hozzá tartozó jegyzetekkel és keresztutalás-rendszerrel együtt a Hit Gyülekezete és a Szent Pál Akadémia jogtulajdona. Minden jog fenntartva!


5. fejezet

1Az időkről és a kijelölt időszakokról48 nem szükséges, hogy írjak nektek, testvéreim, 2minthogy ti magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja49 úgy jön el, mint egy tolvaj éjjel. 3Amikor így szólnak: „Béke és biztonság”, akkor tör rájuk váratlanul a pusztulás, ahogyan a szülési fájdalmak a terhes asszonyra, és semmiképp sem fognak megmenekülni. 4Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy a nappal50 tolvaj módjára, váratlanul lepne meg titeket: 5hiszen mindnyájan a fény fiai és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáéi, sem a sötétségéi: 6tehát ne is aludjunk, mint a többiek, hanem maradjunk ébren, 51 és legyünk józanok! 7Hiszen akik alszanak, éjjel alszanak, és akik lerészegednek, éjjel részegek: 8mi azonban, minthogy nappal fiai vagyunk, maradjunk józanok, felöltve magunkra a hit és a szeretet mellvértjét, és sisakként a szabadulás reménységét. 9Mert nem büntetésre szánt52 minket az Isten, hanem az üdvösség megszerzésére a mi Urunk Jézus Krisztus által, 10aki azért halt meg értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár elalszunk, Vele együtt éljünk. 11Ezért bátorítsátok egymást, és építse az egyik a másikat, 53 amint azt teszitek is.

12Arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ismerjétek el azokat, akik keményen dolgoznak közöttetek, elöljáróitok az Úrban, és intenek54 titeket, 13és részesítsétek őket munkájuk miatt megkülönböztetett tiszteletben és szeretetben. Éljetek békében egymással! 55 14De kérünk titeket, testvéreink, hogy intsétek a fegyelmezetleneket, 56 biztassátok a bátortalanokat, 57 nyújtsatok segítő kezet az erőtleneknek, és legyetek türelmesek mindenkivel! 15Ügyeljetek arra, hogy senki ne fizessen senkinek a rosszért rosszal, hanem mindig a jóra törekedjetek egymás és mindenki iránt! 16Mindig örüljetek! 17Szüntelenül58 imádkozzatok! 18Minden körülmények között59 adjatok hálát: mert ez Isten akarata Jézus Krisztusban hozzátok. 19A Szellemet ne oltsátok ki, 60 20a próféciákat ne nézzétek le, 21de mindent vizsgáljatok meg: a hasznosat tartsátok meg, 22a gonosznak viszont minden formájától61 őrizkedjetek.

23És maga a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és mind szellemetek, mind lelketek, mind pedig testetek teljes épségben, feddhetetlenül maradjon meg62 a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére! 24Hűséges, aki titeket hív, és Ő meg is fogja ezt tenni.

25Testvéreim, imádkozzatok értünk is!

26Üdvözöljetek minden testvért szent csókkal! 27Eskü alatt kötelezlek titeket az Úrra, hogy levelünk legyen felolvasva minden testvér előtt! 28A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme veletek! Ámen!

48 Az időkről és a kijelölt időszakokról: az itt szereplő khronosz és kairosz szavak közül az első az időnek az általános olyan aspektusát jelöli, amely telik, egyenletesen folyik, az időt mint dimenziót; míg az utóbbi valamilyen rendeltetéssel felruházott, valamire kijelölt, konkrét, meghatározott időszakot vagy időpontot jelent, amelyet időnként alkalmas időnek vagy rendelt időnek is fordítanak. Ez Isten üdvtervének szempontjából kiemelt jelentőségű időszakokat vagy időpontokat jelöl, amikor bizonyos eseményeknek be kell következniük. Ebben a részben Pál egy ilyen időszakot ír le, az Úr napjának eljövetelét.

49 Az Úr napja: a Mt 24:42–44 és a Lk 12:39–40-re való utalás alapján az Úrnak az övéiért titokban, tolvaj módjára történő visszajövetelét jelenti, tehát az elragadtatást; valamint a különböző ószövetségi próféták szóhasználatában az Úr haragjának napját, vagyis az elragadtatást követő apokaliptikus eseményeket is.

50 A nappal: vagy: [az] a nap, tehát az Úr napja, a hémera szó ugyanis egyszerre jelenti az éjszaka ellentétét és a naptári időegységet is.

51 Maradjunk ébren: vagy: virrasszunk, őrködjünk.

52 Nem büntetésre szánt: vagy: nem haragra rendelt.

53 Egyik a másikat: szó szerint: egy az egyet, tehát így is fordítható: egyénileg [is építsétek egymást] (tehát nemcsak közösségi, gyülekezeti szinten, hanem a személyes, négyszemközti viszonyokban is).

54 Intenek: görögül: nutheteó, szó szerint: lelketekre kötnek dolgokat, figyelmeztetnek, rendre utasítanak; kissé értelmezően: helyére teszik szívetek értelmét (nusz). Ugyanez a szó áll a 14. versben is.

55 Éljetek békében egymással: vagy: éljetek békében önmagatokkal.

56 Fegyelmezetleneket: szó szerint: a csatarendet elhagyó katonákat, olyan embereket, akik nem rendezetten, céltudatosan élnek, hanem véletlenszerűen, rendetlenül, felelőtlenül.

57 Bátortalanokat: vagy: csüggedezőket.

58 Szüntelenül: szó szerint: megszakítás nélkül, szünet nélkül. Hogy ezt az imádkozásra nézve miként kell érteni, arra több lehetőség is van: 1. Egyénileg nyilván képtelenség ezt megvalósítani abban az értelemben, hogy valaki állandóan imádkozzon. Így értelmezve nyilván azt jelenti, hogy az illető gyakorta imádkozik, és az imái között eltelő időt is Istenre figyelő szívvel, az imádkozás szellemében tölti, bensőjében folyamatos kapcsolatot tart az Úrral. 2. Közösségi értelemben szó szerint is megvalósítható: az egyetemes egyházban bizonyára minden percben imádkozik éppen valaki, tehát az egyház egésze valóban megszakítás nélkül imádkozik; de egy helyi gyülekezetben is megvalósítható ez, úgynevezett imalánc által. Végezetül meg kell jegyeznünk, hogy 3. a rabbinikus hagyomány, amelyet Pál remekül ismert, nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az ember ne szakítsa meg az imáját, ha már elkezdte, ne sértse meg az őrá figyelő Istent azzal, hogy közben váratlanul más dolgokkal kezd foglalkozni. Így is értelmezhető a mondat: megszakítás nélkül imádkozzatok.

59 Minden körülmények között: szó szerint: mindenben.

60 Ne oltsátok ki: vagy: ne nyomjátok el.

61 Formájától: vagy: fajtájától, válfajától, megjelenésétől, láthatóvá válásától, megmutatkozásától.

62 Maradjon meg: szó szerint: őriztessék meg, legyen megőrizve.