2004. május

Bibliafordítás

Pál apostol első levele a Korinthosziakhoz

Görög eredetiből fordította: Rugási Gyula

A fordítást az eredetivel egybevetették és ellenőrizték: Ruff Tibor, Tóth Eszter
A magyar szöveget szerkesztették, és a jegyzeteket készítették: Ruff Tibor, Rugási Gyula
Munkatársak: Flaisz Endre, Hack Márta, Surjányi Csaba
A keresztutalás-rendszert készítették: Szobota István
A térképek Johanan Aharoni – Michael Avi-Jonah Bibliai Atlasz című könyvéből származnak, közlésük joga a Szent Pál Akadémiáé

Copyright © Hit Gyülekezete – Szent Pál Akadémia
Jelen bibliafordítás teljes szövege a hozzá tartozó jegyzetekkel és keresztutalás-rendszerrel együtt a Hit Gyülekezete és a Szent Pál Akadémia jogtulajdona. Minden jog fenntartva.


13. fejezet

1Ha embereknek, sőt angyaloknak nyelvén szólnék is, de szeretet nincsen bennem, olyanná váltam, mint a visszhangzó gongütés vagy a megzendülő cintányér. 2És ha van is próféciám, s ha átlátok minden titkot és minden tudást, és ha olyan teljes hitem van is, hogy hegyeket mozdíthatok el, de szeretet nincsen bennem, senki vagyok. 3És ha szétosztom is teljes vagyonomat, és a testemet tűz martalékául szánom is, de szeretet nincsen bennem, semmit sem nyerek vele.

4 A szeretet türelmes, jóságos a szeretet, nem irigy, 111nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, 5nem viselkedik illetlenül, nem keresi a maga javát, nem lobban haragra, nem tartja számon a rosszat, 6nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal; 7mindent elvisel, mindig bizakodik, mindent remél, mindent eltűr.

8A szeretet soha nem merül ki – de legyen szó akár prófétálásról, eltörlik majd, akár nyelveken szólásról, meg fog szűnni, akár tudásról, semmivé lesz.

9Mert csak töredékesen jutunk ismeretre, s amit prófétálunk, csak részleges –

10de amikor eljön a tökéletes, megszűnik a töredékes.

11Amikor kiskorú voltam, úgy beszéltem, mint egy kiskorú, úgy gondolkodtam, mint egy kiskorú, úgy vélekedtem, 112 mint egy kiskorú; amikor azonban férfivá lettem, 113felhagytam a kiskorúság dolgaival. 12Most ugyanis „rejtvényeket” látunk „tükörben”, akkor pedig majd „szemtől szembe” látunk; 114 most töredékes az ismeretem, akkor pedig majd úgy jutok teljes ismeretre, ahogyan én is ismertté lettem. 11513Most pedig megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három – de ezek közül a legnagyobb a szeretet.


111 Nem irigy: vagy: nem féltékeny.

112Úgy vélekedtem: szabadabban fordítva: úgy tekintettem a világra, úgy értékeltem a dolgokat.

113 Férfivá lettem: a zsidó kultúrában 12-13 éves korban avatták felnőtté a férfiakat (bar micvá).

114 Most ugyanis „rejtvényeket” látunk „tükörben”, akkor pedig majd „szemtől szembe”: utalás a 4Móz 12:6–8-ra a szellemi ajándékokra vonatkozóan: „Ha lesz köztetek próféta, az Úré, tükörben jelenek meg neki, álomban beszélek vele. Nem így az én szolgám, Mózes: egész házamban hűséges ő. Szemtől szembe beszélek vele, világosan és nem rejtvényekben, az Úr megtestesülését látja.” Már az Ószövetség is különbséget tesz tehát: a szellemi ajándékok (köztük a prófétálás) tükörben és rejtvényekben közvetítik Isten akaratát; míg a teljességre jutott ember (Mózes) szemtől szembe látja az Urat, ami magasabb rendű állapot.

115 Ahogyan én is ismertté lettem: azaz: ahogyan engem is megismert az Isten.