2001. január

Bibliafordítás

Az Evangélium Márk elbeszélése szerint

„…héberül eredetileg Jésua (galileai arám tájszólásban Jésu), amelynek jelentése: Szabadítás / Megmenekülés / Üdvösség / Megtartatás / Gyógyulás; általános, legtágabb értelemben bármilyen bajból való megmenekülés, vagy: Jahve megszabadít / megment / megtart / meggyógyít / üdvözít. Azonos az ószövetségi Jehósua (azaz Józsué) névvel. A név magyar alakja a héber szó görög átírása (Iészusz) nyomán a latin közvetítésével alakult ki…”

Fordította: Rugási Gyula

A fordítást az eredetivel egybevetették és ellenőrizték: Csalog Eszter, Tóth Eszter
A magyar szöveget szerkesztették, és a jegyzeteket készítették: Rugási Gyula, Ruff Tibor
Munkatársak: Flaisz Endre, Grüll Tibor, Hack Márta, Surjányi Csaba, Vermes László
A keresztutalás-rendszert készítették: Pécsi Tibor, Marton Katalin
A térképek Johanan Aharoni – Michael Avi-Jonah Bibliai Atlasz című könyvéből származnak, közlésük joga a Szent Pál Akadémiáé

Copyright © Hit Gyülekezete – Szent Pál Akadémia


Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliumának kezdete – 2amint meg van írva Ézsaiás prófétánál:

„Íme, elküldöm majd előtted az én követemet, aki előkészíti az utadat…”
3„…a kiáltónak hangja a sivatagban: Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” –,

4Keresztelő János a sivatagban élt, és a megtérésre szóló alámerítkezést hirdette a bűnök bocsánatára. 5És kiment hozzá Júdea egész környéke, valamint a jeruzsálemiek is mind, és bűneiket megvallva alámerítkeztek általa a Jordán folyóban. 6János teveszőr ruhát viselt, dereka körül pedig bőrövet; sáskát és vadmézet evett, 7és ezt hirdette:
– Utánam jön az, aki erősebb nálam, s én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját kifűzzem! 8Én vízben merítettelek alá titeket, ő azonban Szent Szellemben fog alámeríteni!

9Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János alámerítette őt a Jordánban. 10És amint1 kijött a vízből, látta, amint megnyílnak a mennyek, és a Szellem, mint egy galamb, őrá száll; 11és hang hallatszott a mennyekből:
– Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm!

12A Szellem ezután azonnal kivitte3 őt a sivatagba; 13és negyven napon át maradt a sivatagban, miközben a Sátán próbára tette;4 vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.

14Miután Jánost fogságba vetették, Jézus Galileába ment, és így hirdette az Isten királyságának evangéliumát:
15Letelt a kijelölt idő, közel van már az Isten királysága; térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!

16Amikor Jézus a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és testvérét, Andrást, akik – mivel halászok voltak – éppen hálót vetettek a tengerbe. 17Így szólította meg őket:
– Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek benneteket!
18Azok pedig a hálókat hátrahagyva azonnal követték őt.
19Egy kissé továbbhaladva Jézus megpillantotta Jakabot, Zebedaiosz fiát, és testvérét, Jánost, amint hálókat javítgattak a hajóban, 20és rögtön elhívta őket is; azok pedig otthagyták a hajóban apjukat, Zebedaioszt, a napszámosokkal együtt, és a nyomába szegődtek.

21Ezután bementek Kafarnaumba; és szombaton mindjárt a zsinagógába ment, és tanított. 22Tanítása felzaklatta őket, mert nem úgy tanított, mint az írástudók, hanem mint akinek hatalma van. 23Éppen ott volt a zsinagógában közöttük egy tisztátalan szellemben lévő ember, és így kiáltozott:
24Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus?! Azért jöttél, hogy a kárhozatba taszíts minket?! Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje!
25De Jézus ráparancsolt:
– Némulj el, és menj ki belőle!
26S miután megrázta őt a tisztátalan szellem, hangos kiáltozás közepette kiment belőle. 27Valamennyien annyira megdöbbentek, hogy egymástól kérdezgették:
– Mi ez? Új tanítás, amely által akkora hatalommal rendelkezik, hogy parancsol a tisztátalan szellemeknek is, és azok engedelmeskednek neki?
28Gyorsan elterjedt a híre mindenfelé, Galilea egész környékén.

29Rögtön kijöttek a zsinagógából, és Simon és András házába mentek Jakabbal és Jánossal együtt. 30Simon anyósa éppen lázasan feküdt, és azonnal szóltak az érdekében Jézusnak. 31Ő odament hozzá, s a kezénél fogva felállította: erre elhagyta őt a láz, és szolgálni kezdett nekik.

32Estefelé, amikor már lenyugodott a nap, mindenféle beteget és démonizáltat vittek oda hozzá, 33s az egész város összegyűlt az ajtó előtt. 34Jézus pedig meggyógyított számos különféle betegségben sínylődőt, sok démont is kiűzött, és nem engedte megszólalni a démonokat, mert azok fölismerték Őt.

35Kora hajnalban, amikor még sötét volt, fölkelt, kiment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott; 36de Simon és a vele lévők keresni kezdték, 37és miután megtalálták, így szóltak hozzá:
– Mindenki téged keres.
38Ő azonban így válaszolt:
– Menjünk máshová, a közeli helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, hiszen ezért jöttem!
39És elment, zsinagógáikban hirdette az Igét egész Galileában, és démonokat űzött.

40Egyszer odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt:
– Te meg tudsz tisztítani engem, ha akarod!
41Jézus megkönyörült rajta, kinyújtotta felé a kezét, megérintette, és ezt mondta:
– Akarom, tisztulj meg!
42Erre tüstént elhagyta őt a lepra, és megtisztult. 43Mindjárt utána elküldte, előbb azonban erélyesen meghagyta neki:
44Vigyázz, senkinek ne szólj semmit, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért mindazt, amit Mózes rendelt, hogy bizonyíték legyen számukra!
45Ő azonban, alighogy kiment, mindenfelé hirdetni és hangosan híresztelni kezdte a történteket, úgyhogy Jézus már egyáltalán nem mehetett be nyilvánosan a városokba, hanem kívül, elhagyatott helyeken tartózkodott; de így is tódultak hozzá mindenfelől.


A szöveg folytatódik!

A teljes szöveg megtalálható az Új Exodus nyomtatott változatában. A magazin megvásárolható bármely Hit Gyülekezetéhez tartozó helyi gyülekezetben és a nagyobb újságosboltokban (City- és Relay Press).