2001. október-december

Bibliafordítás

Az Evangélium János elbeszélése szerint

Görög eredetiből fordította: Tóth Eszter

A fordítást az eredetivel egybevetették és ellenőrizték: Kozma Napsugár, Ruff Tibor

A magyar szöveget szerkesztették, és a jegyzeteket készítették: Ruff Tibor, Tóth Eszter, Lanstyák István

Munkatársak: Hack Márta, Rugási Gyula, Surjányi Csaba, Vermes László, Flaisz Endre

A keresztutalás-rendszert készítették: Pécsi Tibor, Marton Katalin, Horváth Hajnalka A térképek Johanan Aharoni – Michael Avi-Yonah Bibliai Atlasz című könyvéből származnak, közlésük joga a Szent Pál Akadémiáé

© Hit Gyülekezete – Szent Pál Akadémia

Jelen bibliafordítás teljes szövege a hozzá tartozó jegyzetekkel és keresztutalás-rendszerrel együtt a Hit Gyülekezete és a Szent Pál Akadémia jogtulajdona. Minden jog fenntartva.

A bibliafordítást és az új fordítású Biblia kiadását az alábbi bankszámlára történő befizetéssel lehet támogatni: Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány, 10300002-20355065-70693285.

A támogatás közhasznú adományként levonható az adóból.


1. fejezet

1Kezdetben1 volt az Ige,2
az Ige Istennél volt,
és Isten volt az Ige.
2Ez kezdetben Istennél volt,
3minden általa jött létre,
és semmi sem3 jött létre nélküle, ami létrejött.
4Benne élet volt,
és az élet volt az emberek számára a fény –
5a fény pedig ragyog a sötétségben,
de a sötétség nem fogadta be.4

6Fellépett5 egy ember, akit Isten küldött, Jánosnak hívták. 7O tanúskodni jött, hogy tanúságot tegyen a fényről, hogy mindenki elkezdjen hinni általa. 8Nem ő volt a fény, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a fényről.

9Az igazi fény, amely minden embert megvilágít,
megérkezett már a világba.
10A világban volt, és a világ általa jött létre,
mégsem ismerte meg a világ.
11A saját tulajdonába jött,
de saját tulajdonai nem fogadták be.
12Azoknak viszont, akik befogadták,
hatalmat6 adott, hogy Isten fiaivá váljanak:
azoknak, akik hisznek a nevében;
13azoknak, akik nem vérből,7
nem egy test, nem egy férfi akaratából,8
hanem Istentől születtek.
14És az Ige hús-vér testté9 lett,
sátrat vert közöttünk,
és mi láttuk10 a dicsőségét,
mint az Atyától származó egyszülött dicsőségét,
aki teljes kegyelemmel11 és valósággal.12

15János tanúságot tett13 róla:
– O volt az – kiáltott fel –, akiről azt mondtam, hogy aki utánam jön, előbb született nálam, hiszen előbb volt, mint én!
16Mert mi mindannyian az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre halmozva:14 17mivel a Törvény Mózes által adatott, a kegyelem és a valóság pedig Jézus Krisztus által keletkezett. 18Istent soha senki nem látta – az egyszülött Fiú mutatta meg,15 aki az Atya ölében van.

19Ez János tanúságtétele: Amikor a júdeaiak16 papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék: „Ki vagy te?”, 20ő megmondta, nem tagadta, hanem elismerte: „Nem én vagyok a Krisztus.” 21Erre megkérdezték tőle:
– Hát ki vagy? Illés?
– Nem vagyok – válaszolta.
– A Próféta17 vagy?
Így felelt:
– Nem.
22Erre aztán megkérdezték tőle:
– Akkor ki vagy, milyen választ vigyünk azoknak, akik elküldtek minket? Mit mondasz magadról?
O így felelt:
23Én „a kiáltó hangja vagyok a sivatagban: »Egyengessétek az Úr útját!«”, ahogy Ézsaiás, a próféta mondta.
24A küldöttek pedig a farizeusok közül valók voltak, 25és megkérdezték tőle:
– Akkor hát miért meríted alá az embereket,18 ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem a Próféta?
26Én vízbe merítek alá – felelt nekik János. – Köztetek van az,19 akit ti nem ismertek, 27aki utánam jön, akinek saruszíját se vagyok méltó kioldani.
28Ezek Betabarában20 történtek, a Jordán túlsó partján, ahol János tartózkodott, mikor alámerítette az embereket.

29Másnap látta Jézust, amint az épp megjött hozzá, és így szólt:
– Nézzétek, az Isten báránya, aki magára veszi21 a világ bűnét! 30O az, akiről azt mondtam, hogy jön utánam egy férfi, aki előbb született nálam, hiszen előbb volt, mint én. 31Én sem ismertem őt, de hogy Izrael számára ismertté váljon, ezért jöttem én, aki vízbe merítem alá az embereket.
32És János tanúságot tett e szavakkal:
– Láttam a Szellemet, mikor leszállt a mennyből, mint egy galamb, és rajta maradt. 33Én sem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy alámerítsem vízbe az embereket, az mondta nekem: „Akire látod, hogy a Szellem leszáll, és rajta is marad, ő az, aki Szent Szellembe meríti alá az embereket.” 34Én pedig láttam, és tanúsítom, hogy ő az Isten Fia.

35Másnap ismét ott állt János és ketten a tanítványai közül, 36s amikor meglátta Jézust, aki ott járt-kelt, így szólt:
– Nézzétek, az Isten báránya!
37A két tanítvány meghallotta, amit mondott, és Jézus nyomába szegődött. 38Jézus pedig hátrafordult, észrevette, hogy ezek követik, és megkérdezte tőlük:
– Mit akartok?
Azok így feleltek:
– Rabbi – ami lefordítva azt jelenti: ’tanító’ –, hol laksz?
39Gyertek, nézzétek meg! – mondta nekik.
Elmentek hát, megnézték, hol lakik, és aznap nála maradtak. Körülbelül tíz óra22 volt.

40András, Simon Péter testvére volt a kettő közül az egyik, aki hallotta, amit János mondott, és követte Jézust. 41O elsőként saját testvérével, Simonnal találkozott, és elújságolta neki:
– Megtaláltuk a Messiást! – ami lefordítva azt jelenti: ’Felkent’.23
42Elvitte Jézushoz, s amikor az meglátta, így szólt:
– Te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfának fognak hívni! – ami lefordítva azt jelenti: ’Szikla’.24

43Másnap Jézus el akart menni Galileába, és találkozott Fülöppel. Így szólt hozzá:
– Kövess engem!
44Fülöp pedig Betszaidából, András és Péter városából való volt. 45O találkozott Natanaéllel,25 és ezt mondta neki:
– Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a Törvényben, és a próféták is: Jézust, József fiát, Názáretből!
46Származhat Názáretből valami jó? – kérdezte Natanaél.
– Gyere, és nézd meg! – felelte Fülöp.
47Jézus, amikor látta, hogy Natanaél közeledik hozzá, ezt mondta róla:
– Nézzétek, ez valóban26 izraelita, akiben nincs ravaszság!27
48Honnan ismersz engem? – kérdezte tőle Natanaél.
– Mielőtt Fülöp megszólított – mondta Jézus –, a fügefa alatt voltál, láttalak.
49Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya! – válaszolt Natanaél.
50Jézus erre így szólt hozzá:
– Azért, mert azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Látsz majd nagyobbakat is ezeknél! 51Bizony úgy van28 – tette hozzá –, ahogy mondom nektek: látni fogjátok a megnyílt mennyet és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az Emberfiára!


1 Kezdetben… nem fogadta be: a bibliai héber-arám szövegekben az egyetlen versforma a parallelizmus (párhuzamosság) nevű gondolatritmusos verselés. Minden olyan helyen, ahol hosszabb szakaszon át ilyen jelleget ölt a görög szöveg, ott verses formában tördeljük.

2 Ige: a görög logosz szó jelentését részletesebben tárgyaltuk ugyan már a Márk evangéliumához fűzött fogalommagyarázatban (Új Exodus, XII. évf. 1. sz.), de itt annyira kiemelkedő jelentőségű, hogy újra közöljük (a Fontosabb fogalmak és nevek magyarázatát lásd az Evangélium után).

3 Semmi sem: szó szerint: egy sem.

4 De a sötétség nem fogadta be: vagy ellenkezőleg is értelmezhető a görög: és a sötétség nem tartotta vissza. A katalambanó szó jelentései alapján a következő variációk lehetségesek még: és a sötétség nem ragadta meg / nem fogta meg / nem fogta fel / nem értette meg / nem fogta el / nem vette birtokába / nem foglalta el / nem tartotta fogva / nem tartotta fel / nem állította meg / nem akadályozta / nem kerítette hatalmába / nem győzte le, stb.

5 Fellépett: az eredetiben itt is ugyanaz a szó szerepel, mint a 3. versben: keletkezett / létrejött / született / lett egy ember.

6 Hatalmat: vagy jogot, szabadságot, lehetőséget, képességet.

7 Vérből: szó szerint: vérektől; talán arra utal, hogy két ember vére kell egy harmadik létrehozásához.

8 Akaratából: vagy vágyából.

9 Hús-vér testté: a görög szarx szó kifejezetten hús-vér testet, azaz szenvedésnek kitett emberi (vagy állati), biológiai testet jelent. Általában egyszerűen csak testnek fordítjuk – mint a 13. versben is, amelyre részben „ráfelel” itt a 14. versben –, itt azonban fontos, hogy teljes jelentése szerepeljen (vö. 1Jn 4:1–3).

10 Láttuk: a görög szó huzamosabb szemrevételezést is kifejez: szemléltük, csodálkozva néztük, megvizsgáltuk, alaposan szemügyre vettük.

11 Kegyelemmel: az Újszövetségben középponti fontosságú kharisz fogalmáról részletesen lásd a Fontosabb fogalmak és nevek magyarázatában a Kegyelem címszót!

12 Valósággal: az Újszövetségben középponti fontosságú alétheia fogalmáról részletesen lásd a Fontosabb fogalmak és nevek magyarázatában a Valóság címszót!

13 Tanúságot tett: az eredetiben jelen időben van: tanúságot tesz. János evangéliumára és írásaira nagyon jellemző – a többitől és a korabeli más görög nyelvű elbeszélésektől eltérően –, hogy rendkívül gyakran jelen időben mondja el a történeteit (például: „…és látják…, amint ott járkál… és azt mondja… mire ők azt felelik…” stb.), bár számos helyen múlt idejű igéket is közéjük kever (például a fenti részben is: …tanúságot tesz… és felkiáltott). A bibliakutatók sokféle elméletet felállítottak, hogy ezt megmagyarázzák, de teljesen biztosat nehéz mondani: egyesek szerint János hiányos görög nyelvtudására vezethető vissza (nem volt anyanyelve a görög, és eléggé későn tanulta meg); mások azt mondják, hogy a héber-arám nyelv sajátos „időtlenségére” vezethető ez vissza (a héber és az arám igeragozásban nincs múlt, jelen és jövő idő, csak befejezetlen és befejezett cselekvés). Vannak, akik szerint – mivel a Szent Szellemtől inspirált szöveg nem függhet egy ember hiányos nyelvtudásától – mindez tudatos: a Jézussal kapcsolatos történetek örökérvényűségét fejezi ki ez a jelen idejűség. Szerintünk mindegyik felfogás igaz lehet egyszerre is. A kutatók általában mégis megegyeznek abban, hogy a mai nyelvek sajátosságai miatt ezt múlt idővel kell fordítani. Mi is ezt követtük, mert a mai magyarban rendkívül furcsán hatna a jelen idő ilyen használata (bár meglehet, hogy görögben is majdnem ugyanilyen furcsán hatott).

14 Kegyelmet kegyelemre halmozva: szó szerint: kegyelmet kegyelemre. Úgy is fordítható: kegyelmet kegyelem után; de azt is jelentheti: kegyelmet kegyelemért.

15 Mutatta meg: a görög exégeomai szó többi jelentése: részletesen kifejt, megmagyaráz, levezet. (Alapjelentése: kivezet; ebből származik a szómagyarázatot, szövegelemzést jelentő exegézis szó is.)

16 Júdeaiak: a görög Iudaiosz szó jelentését részletesen lásd a Márk evangéliumához fűzött fogalommagyarázatban! (Új Exodus, XII. évf. 1. sz.).

17 A Próféta: az Evangéliumokban sok helyen a próféta szó nem általános, határozatlan, hanem egy, konkrét, sokak által várt személyre vonatkoztatott, határozott fogalomként szerepel, ilyenkor nagybetűvel írtuk. A korabeli zsidó gondolkodásmódban e várakozás egy Mózessel azonos hatalommal majdan fellépő prófétára irányult – ilyen nem volt több az Ószövetségben – az 5Móz 18:15 ígérete nyomán. Ezt a sokak által várt személyt többnyire a Messiással azonosították, bár épp a fenti szövegrész arra is utal, hogy ez nem mindenki előtt volt egyértelmű.

18 Meríted alá az embereket: a görögben nem szerepel az embereket szó, csak azért írtuk be, mert a magyarban nagyon furcsán hangzana a mondat tárgy nélkül, így: „miért merítesz alá”. Hasonlóképp jártunk el a 28., 31., 33. versben is, és valamennyi hasonló helyen a továbbiakban: az eredetiben ott sem szerepel az embereket szó.

19 Köztetek van az: szó szerint: köztetek áll.

20 Betabarában: a héber Béth-Abárá jelentése: átkelőhely / gázló háza.

21 Magára veszi: a görög szó pontos jelentései: felemeli, felveszi, hordozza, viszi, viseli, eltávolítja, megszünteti.

22 Tíz óra: mai időszámításunk szerint körülbelül délután négy óra.

23 Felkent: görögül Khrisztosz (magyarban elterjedt alakja szerint: Krisztus).

24 Szikla: görögül Petrosz (magyarban elterjedt alakja szerint: Péter).

25 Natanaéllel: a héber Netaneél jelentése: Isten adta.

26 Valóban: vagy őszintén, igazán (…egy őszintén / igazán izraelita…).

27 Ravaszság: a dolosz szó pontosan csalétket, csapdát, kelepcét jelent. Szó szerint fordítva Natanaél olyan őszinte ember – valódi izraelita – volt, akiben nincsen csapda, azaz nincsenek hátsó szándékai vagy gondolatai, bensőjében nem állít csapdát embertársának, nem csal tőrbe valamilyen csellel, viselkedése nem valamilyen csalást álcáz.

28 Bizony úgy van: a görögben ámén ámén legó, vagyis szó szerint fordítva: biztos, biztos, [amit] mondok, vagy úgy van, úgy van, [ahogy] mondom. Ráadásul a görög mondat az eredeti héber-arám ámén szót használja, nem fordítja le azt görögre. A többi Evangéliumban csak egyszeres formában szerepel: ámén legó, ott úgy fordítottuk: Úgy van, ahogy mondom… A fenti mondattal megpróbáltuk a János evangéliumára jellemző kettős változatnak úgy visszaadni a pontos tartalmát, hogy az a magyar nyelvhez is illeszkedjen.


A szöveg folytatódik!

A teljes szöveg megtalálható az Új Exodus nyomtatott változatában. A magazin megvásárolható bármely Hit Gyülekezetéhez tartozó helyi gyülekezetben és a nagyobb újságosboltokban (City- és Relay Press).