2002. december

Bibliafordítás

Apostolok Cselekedetei

Görög eredetiből fordította: Grüll Tibor

A fordítást az eredetivel egybevetették és ellenőrizték: Csalog Eszter, Tóth Eszter
A magyar szöveget szerkesztették, és a jegyzeteket készítették: Ruff Tibor, Grüll Tibor, Csalog Eszter
Munkatársak: Hack Márta, Rugási Gyula, Surjányi Csaba, Vermes László, Flaisz Endre
A keresztutalás-rendszert készítették: Pécsi Tibor, Marton Katalin
A térképek Johanan Aharoni – Michael Avi-Jonah Bibliai Atlasz című könyvéből származnak, közlésük joga a Szent Pál Akadémiáé

Copyright © Hit Gyülekezete – Szent Pál Akadémia
Jelen bibliafordítás teljes szövege a hozzá tartozó jegyzetekkel és keresztutalás-rendszerrel együtt a Hit Gyülekezete és a Szent Pál Akadémia jogtulajdona. Minden jog fenntartva.


15. fejezet

1Némelyek, akik lejöttek Júdeából, azt tanították a testvéreknek:
– Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint1, nem üdvözülhettek. 2

2Mivel Pálnak és Barnabásnak nem kis háborúsága és vitája támadt velük, döntés született, hogy e vitás ügyben Pál, Barnabás és még néhányan közülük menjenek föl az apostolokhoz és a presbiterekhez Jeruzsálembe. 3Így, miután a gyülekezet útnak indította őket, Fönícián és Szamarián áthaladva részletesen beszámoltak a nemzetekből valók megtéréséről, 3 amivel valamennyi testvérnek nagy örömöt szereztek. 4Jeruzsálembe érve fogadta őket a gyülekezet, az apostolok és a presbiterek, ők pedig elbeszélték, hogy milyen nagy dolgokat tett velük az Isten. 5De néhányan szólásra emelkedtek azok közül, akik a farizeusok felekezetéből lettek hívőkké, és azt hangoztatták, hogy körül kell őket metélni, és meg kell üzenni nekik, hogy tartsák meg a Mózes Törvényét.

6Erre összegyűltek az apostolok és a presbiterek, hogy tisztán lássanak ebben az ügyben. 4 7Hosszas vita után felállt Péter, és azt mondta nekik:

– Férfiak, testvéreim, tudjátok, hogy régtől fogva kiválasztott közületek az Isten arra, hogy a nemzetek meghallják a számból az evangélium üzenetét, és hitre jussanak. 8És a szívet ismerő Isten bizonyságot tett erről, ugyanúgy megadva nekik a Szent Szellemet, ahogyan nekünk is, 9és semmi különbséget nem tett köztünk és köztük, hit által tisztítva meg a szívüket. 10Akkor most miért teszitek próbára Istent azzal, hogy olyan igát raktok a tanítványok nyakára, amit sem apáink, sem mi nem voltunk képesek hordozni?! 11Épp ellenkezőleg, hisszük, hogy az Úr Jézus kegyelméből üdvözülünk, 5 ugyanúgy, ahogyan azok.

12Az egész sokaság elcsendesedett, és meghallgatták Barnabás és Pál beszámolóját, hogy milyen nagy jeleket és csodákat tett Isten általuk a nemzetek között. 13Amikor elhallgattak, Jakab emelkedett szólásra:

– Férfiak, testvéreim, hallgassatok meg! 14Simeon elmondta, miként avatkozott be először Isten, hogy a nemzetek közül népet szerezzen az Ő Nevének. 15Ezzel egybecsengenek a próféták szavai, amint meg van írva:

16 „Ezek után visszatérek”, 6
és „újjáépítem Dávid összedőlt sátorát,
és annak omladékait is újra felépítem és helyreállítom,
17hogy az emberek7 fennmaradó része megkeresse az Urat,
és mindazok a nemzetek, akik fölött nevem kimondatik,
mondja az Úr, aki ezeket cselekszi”,
18és öröktől fogva tudja.

19Ennélfogva én úgy ítélem: ne gyötörjük azokat, akik a nemzetekből térnek meg Istenhez, 20hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálványok okozta tisztátalanságtól, 8 a paráznaságtól, a fojtott állatoktól és a vértől. 9 21Mert régi nemzedékek óta ott vannak a városokban Mózes hirdetői, akik a zsinagógákban minden szombaton felolvasnak belőle.

22Ekkor az apostolok és a presbiterek az egész gyülekezettel együtt úgy határoztak, hogy férfiakat választanak maguk közül, akiket Pállal és Barnabással együtt elküldenek Antiokhiába: a Barszabbának nevezett Júdát és Szilászt, akik vezetők voltak a testvérek között, 23miután saját kezűleg megírták: 10

„Az apostol és presbiter testvérek üdvözletüket küldik a nemzetek közül való antiokhiai, szíriai és kilikiai testvéreknek! 24Mivel értesültünk róla, hogy közülünk egyesek megzavartak benneteket, és olyan beszédekkel kavarták fel lelketeket, amelyeket nem mi írtunk elő nekik, 25egyhangúlag úgy határoztunk, hogy választott férfiakat küldünk hozzátok szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal: 26olyan emberekkel, akik letették életüket11 a mi Urunk, Jézus Krisztus nevéért. 27Elküldtük tehát Júdát és Szilászt, akik szóban is elmondják ugyanezeket. 28Mert a Szent Szellem és mi is úgy láttuk jónak, hogy ne rakjunk rátok több terhet azon felül, ami szükséges: 29hogy tartózkodjatok a bálványáldozatoktól, 12 a vértől, a fojtott állatoktól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, helyesen fogtok cselekedni. Jó egészséget!”

30A követek pedig, miután elbocsátották őket, lementek Antiokhiába, összehívták a sokaságot, és átadták a levelet. 31Ennek olvastán megörültek a buzdításnak. 32Júda és Szilász, akik maguk is próféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. 33Miután bizonyos időt ott töltöttek, a testvérek békével útra bocsátották őket elküldőikhez. 34De Szilász úgy látta jónak, hogy velük maradjon. 35Pál és Barnabás pedig Antiokhiában maradt, és többekkel együtt tanította és hirdette az Úr igéjét.

36Néhány nap múlva Pál azt mondta Barnabásnak: – Térjünk vissza, és látogassuk meg a testvéreket mindazokban a városokban, ahol hirdettük az Úr igéjét: miként boldogulnak?

37Barnabás azt akarta, hogy vegyék maguk mellé Jánost is, akit Márknak neveznek. 38De Pál úgy tartotta helyénvalónak, hogy ne vegyék maguk mellé azt, aki Pamfüliától fogva különvált tőlük, és nem vett részt velük a munkában. 39Ezen összekülönböztek, úgyhogy elváltak útjaik egymástól: Barnabás maga mellé vette Márkot, és elhajózott Ciprusra, 40Pál pedig kiválasztotta Szilászt, és eltávozott, miután a testvérek rábízták őket az Úr kegyelmére; 41bejárta Szíriát és Kilikiát, és erősítette a gyülekezeteket.


1 A mózesi szokás szerint: az Apostolok cselekedetei több helyen használja Mózes törvényére az ethosz kifejezést: pl. 6:14; 28:17, amely nem a mai értelemben vett „szokást” (pl. népszokást, egy közösség által felvett magatartást stb.) jelent, hanem a mózesi Törvény által előírt vallási kötelezettséget.

2 Nem üdvözülhettek: nem menekülhettek meg / nem szabadulhattok meg / nem kerülhettek biztonságba stb.

3 Megtéréséről: Lukács az episztrofé (odafordulás) szót használja, amely a megtérésre használt héber tesuvá kifejezés szó szerinti fordítása.

4 Hogy tisztán lássanak ebben az ügyben: szó szerint: hogy lássanak ezzel a dologgal / témával (logosz) kapcsolatban.

5 Üdvözülünk: menekülünk meg stb., lásd a 2. számú lábjegyzetet.

6 Visszatérek: idézet a Jer 12:15-ből. Az idézetben hangsúlyozottan szerepel az „újra”(ana-) igekötő: anasztrepszó (visszatérek, viszafordulok), anoikodomészó (újjáépítem) – kétszer! –, anorthószó (helyreállítom, újra felállítom).

7 Az emberek: a héber szövegben (Ám 9:12) emberek (’adam) helyett „Edom” szerepel. A rabbinikus írásmagyarázatban a zsidókkal rokon Edom népe Rómát, vagyis a Dániel könyvében szereplő negyedik birodalmat (és annak népeit) jelképezi. Az idézet a Szeptuagintát követi.

8 Tisztátalanságtól: az aliszgéma (rituális tisztátalanság) igei alakban (aliszgeó) háromszor fordul elő a Szeptuagintában: Dán 1:8; Mal 1:7, 12.

9 Vértől: a bálványimádás két sarkalatos pontja a Tízparancsolat első két igéjében foglaltatik benne: „Ne legyenek idegen isteneid énelőttem”, illetve: „Ne csinálj magadnak faragott képet” (2Móz 20:3, 4), de tágabb értelemben az okkultizmus különféle változatait is ide sorolhatjuk (3Móz 20:2–7; 5Móz 18:9–12). A paráznaság (porneia) általános kifejezés mindenfajta szexuális természetű törvénytelenségre vonatkozik: így a házasságtörésre (2Móz 20:17; 3Móz 18:20; 20:10), a vérfertőzésre (3Móz 18:6–18) és a természetellenes nemi érintkezésre (pl. önkielégítés: 1Móz 38:8–10; homoszexualitás: 3Móz 18:22; 20:13; szodómia: 2Móz 18:23; 20:15). Az étkezés terén a fojtott vagy fulladt állat (a dög is ide sorolható: 3Móz 17:15–16) megevése és a vérevés (1Móz 9:4; 3Móz 17:10–14) tilalmas a keresztények számára.

10 Megírták: a görögben nem teljesen egyértelmű, hogy kik írták a levelet. Károli és más fordítók értelmezése szerint Pálék (tehát a kiküldöttek), de sokkal logikusabbnak tűnik a fenti verzió, vagyis hogy a jeruzsálemi apostolok és presbiterek. Ezt igazolja a levél bevezető formulája is.

11 Letették életüket: az eredeti szöveg így is fordítható: átadták / rábízták lelküket.

12 Bálványáldozatoktól: nemcsak bálványáldozati hús elfogyasztásáról van szó, hiszen a templomokban rituálisan levágott állatok részeit sok mindenre felhasználták: bőrükből ruhát varrtak, csontjaikból enyvet főztek, stb.


A cikk folytatódik!

A cikk teljes szövege megtalálható az Új Exodus nyomtatott változatában. A magazin megvásárolható bármely Hit Gyülekezetéhez tartozó helyi gyülekezetben és a nagyobb újságosboltokban (City- és Relay Press). A teljes szöveg az Interneten is elérhetővé válik a következő szám megjelenésekor.