XX. évfolyam 1. SZÁM

Kedves Olvasó!

A feltámadás ünnepére mi is feltámadtunk! Hosszú idô után e húsvéti számával újra jelentkezik az Új Exodus!
Megrekedt-e a Szentlélek munkája a karizmatikus moz­galomban? Mi a helyzet a Szellem sokfelé vitatott, furcsa megnyilvánulásaival? Tényleg államegyházzá válik a Hit Gyü­le­ke­ze­te? Mûködik-e még a de­mok­rácia Magyar­or­szá­gon? Mit várhatunk az új pá­pá­tól? Lehet-e magyar ha­za­szeretet egy cionista ke­resz­­tényben? Ezekre és ha­­sonló kérdésekre válaszol Németh Sándor, a Hit Gyü­lekezete vezetô lelkésze a vele készült interjúban.
Forró téma ma Euró­pá­ban a meleg-téma is: Hack Péter cikke az egynemûek vitatott házasságáról és a va­lódi szexuális kisebbségek védelmérôl szól.
Eljött-e már Isten földi or­szága, vagy ez még elôttünk áll? A keresztény antiszemitizmus és a cionista keresztények vitájának hát­terében ennek a teológiai kér­désnek is döntô szerepe van.
Egyes amerikai teológusok felvetik, hogy az anti­krisztusi birodalom és an­nak feje esetleg muszlim lesz. Ez azonban a Dániel köny­vé­nek eddigi evangéliumi ke­resztény értelmezésének felülvizsgálatát is jelenti.
A Bib­lia re­ne­szán­sza so­ro­za­tunk­ban ezúttal az Új­szö­vet­ség úgynevezett zsidókeresztény leveleinek Szent Pál Akadémián ké­szült új fordítását adjuk közre, vagyis azokat az iratokat, amelyeket a zsidó hívôk irá­nyában szolgáló apostolok és munkatársaik írtak, beleértve Jézus két öccsét is.
Min­den ked­ves Ol­va­sónk­­nak ez­út­tal is az Új Exo­­dus­szal el­töl­tött, szel­le­mi éle­tü­­ket ins­pi­rá­ló órá­kat, kel­le­mes ün­ne­pe­ket kí­vá­nunk nagy sze­re­tet­tel és tisz­te­let­tel!

A Szerkesztõség